BẢN CHẤT CỦA LUẬT TỤC | Tiến | TNU Journal of Science and Technology

BẢN CHẤT CỦA LUẬT TỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Nguyễn Văn Tiến Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Luật tục hay còn gọi là tập quán pháp, luật lệ, lệ tục, phong tục, hương ước... đây chính là một hệ thống bao gồm các phép tắc, phép xử sự được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng làng bản dân tộc thiểu số. Những chuẩn mực đó được cả cộng đồng thừa nhận, thực hiện tạo nên sự thống nhất và sự cân bằng trong xã hội. Luật tục cũng là tri thức về môi trường tự nhiên, về sản xuất nương rẫy, hái lượm, săn bắt, đánh cá, tri thức về xã hội và ứng xử giữa người với người, tri thức về đời sống văn hoá, nghi lễ và phong tục… Nghiên cứu này bước đầu phân tích khái niệm, đặc điểm của luật tục nhằm làm sáng tỏ bản chất của nó dựa trên góc nhìn và phương pháp nghiên cứu dân tộc học.


Từ khóa


Bản chất; luật tục; tri thức; bản địa; tộc người.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ngô Đức Thịnh, Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003.

[2]. Lâm Bá Nam, “Luật tục các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên: Nhận diện di sản lịch sử”, Tạp chí Dân tộc học, số 10/2010.

[3]. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian (2000), Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 370-410.

[4]. https://thuvienphapluat.vn/tnpl/2631/Luat-tuc? tab=0, truy cập lúc 8:37, ngày 13/3/2019.

[5]. Nguyễn Thị Việt Hương, “Giá trị của luật tục từ góc nhìn pháp lý”, TC Nhà nước và pháp luật, số 4/2000 tr 22 – 29.

[6]. Phan Đăng Nhật (chủ biên), Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam (quyển 4), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014.

[7]. Ngô Đức Thịnh, Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, H.2003.

[8]. Phan Đăng Nhật, Nguyễn Thế Sang, Luật tục Chăm và luật tục Raglai, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2012.

[9]. Phan Đăng Nhật (chủ biên), Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam (quyển 3), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved