VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC TÀY HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN TRONG TIẾP CẬN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA HỘ | Gấm | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC TÀY HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN TRONG TIẾP CẬN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA HỘ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Gấm Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Lương Thị A Lúa, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Tỉnh Bắc Kạn

Tóm tắt


Mục tiêu của bài báo này nhằm đánh giá  thực trạng vai trò của phụ nữ dân tộc Tày trong tiếp cận và quản lý nguồn lực của hộ. 375 mẫu nghiên cứu đã được điều tra tại  Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn. Phương pháp phân thích thống kê mô tả và phương pháp so sánh được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận, quản lý vốn của hộ, tiếp cận khoa học kỹ thuật và tiếp cận thông tin. Người phụ nữ dân tộc Tày ở Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn đã cùng với chồng ra các quyết định liên quan tới quản lý và sử dụng các nguồn vốn của hộ.  Về tiếp cận khoa học kỹ thuật, chị em được tham gia vào hết các khóa tập huấn liên quan tới kiến thức về giới, phát triển kinh tế hộ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng và phòng trừ dịch bệnh.  Về tiếp cận thông tin, chị em tiếp cận nguồn thông tin chủ yếu từ các đoàn thể, người thân và chợ. Từ kết quả nghiên cứu này, một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của phụ nữ Tày trong tiếp cận và quản lý nguồn lực của hộ  đã được  đề xuất.

Từ khóa


Vai trò của phụ nữ dân tộc Tày; tiếp cận; quản lý nguồn lực của hộ; Huyện Na Rì; Tỉnh Bắc Kạn.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Hội liên hiệp phụ nữ huyện Na Rì, Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội năm 2017.

[2]. Hội liên hiệp phụ nữ huyện Na Rì, Báo cáo hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

[3]. Đồng Thị Vân Anh, Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, 2017.

[4]. Hứa Thị Châu Giang, Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, 2013.

[5]. Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Nguyễn Phú Sơn, “Vai trò phụ nữ cộng đồng dân tộc Khmer trong phát triển kinh tế hộ ở khu vực nông thôn đồng bằng Sông Cửu Long”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, S. 26, tr. 15-21, 2013.

[6]. Vương Thị Vân, Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

[7]. Yamane, Taro., Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Edition, New York: Harper and Row, 1967.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved