THƯƠNG ĐIẾM NAGASAKI TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG Á CỦA BỒ ĐÀO NHA (THẾ KỶ XVI - XVII) | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

THƯƠNG ĐIẾM NAGASAKI TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG Á CỦA BỒ ĐÀO NHA (THẾ KỶ XVI - XVII)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Dương Thị Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thương nhân Bồ Đào Nha là thế lực tiên phong trong quá trình mở rộng thương mại và truyền giáo đến phương Đông thế kỷ XVI- XVII. Họ sớm xây dựng thành công hệ thống thương điếm liên hoàn xuyên lục địa bắt đầu từ Lisbon đến Nhật Bản. Trong đó, Nagasaki là một trong những thương điếm quan trọng góp phần duy trì mạng lưới hoạt động thương mại của Bồ Đào Nha ở Đông Á và mang lại những lợi nhuận lớn cho Bồ Đào Nha. Do đó, bài viết cố gắng tập trung phân tích vai trò của thương điếm Nagasaki trong việc duy trì và phát triển mạng lưới thương mại của Bồ Đào Nha ở Đông Á.


Từ khóa


Bồ Đào Nha; Nagasaki; Nhật Bản; thương mại; truyền giáo; thương điếm.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa Nhật Bản thời kỳ Tokugawa - Nguyên nhân và hệ quả, Nxb Thế giới, 2000.

[2]. Boxer, C.R., Fildagos in the Far East, 1500 - 1770, The Hague Martinus, Nijhoff, 1948.

[3]. Wood, Russel. A. R. J, The Portuguese Empire, 1415-1808, A World on the Move, Bantimore and London, 1991.

[4]. Boxer, C.R, Portuguese merchants and missionaries in Feudal Japan, 1543 – 1640, Gover Publishing Group, Great Britain, 1990.

[5]. Sanjay Subrahmanyam, The Portuguese empire in Asia: apolitical and economic history, 1500 - 1700, 1993.

[6]. Chang, T’ien Tse, Sino- Portugues Trade from 1514 - 1644, Brill, Leiden, 1933.

[7]. Souza, G.B, The Survival of Empire: Portuguese trade and Society in China and the South China Sea 1630 - 1754, Cambridge University Press, 1986.

[8]. Cooper, Michael, The Mechanics of Macao- Nagasaki silk trade, Monumenta Niponica, Vol.27, No.4, 1972.

[9]. James C. Boyajian, Portuguese trade in Asia under the Habsurgs, 1580 - 1640, the John Hopkins University, 1993.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved