THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TẬP LUYỆN MÔN AEROBIC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TẬP LUYỆN MÔN AEROBIC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Đào Thị Hoa Quỳnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm, quan sát sư phạm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc tập luyện môn Aerobic của sinh viên không chuyên Thể dục Thể thao Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Kết quả điều tra cho thấy, số lượng sinh viên đạt tỉ lệ giỏi chưa cao, số sinh viên đạt loại trung bình chiếm đa số. Đặc biệt là số sinh viên tham gia ngoại khóa thường xuyên chiếm tỉ lệ còn quá thấp. Đồng thời đề tài cũng tìm ra được 7 yếu tố ảnh hưởng tới việc tập luyện môn Aerobic của sinh viên. Đây là cơ sở cho việc đề ra các giải pháp cho các nghiên cứu tiếp theo.


Từ khóa


Aerobic; Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên; sinh viên không chuyên Thể dục Thể thao; tập luyện; thực trạng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Chương trình GDTC dành cho SV không chuyên TDTT ban hành ngày 26/07/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP – ĐHTN.

[2]. Dương Nghiệp Chí, Trần Đức Dũng, Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Đức Văn, Đo lường Thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội, 2004.

[3]. Kết quả thi kết thúc học kì học phần Aerobic của sinh viên không chuyên TDTT Trường ĐHSP – ĐHTN.

[4]. Trần Thị Thùy Linh, Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện môn Aerobic cho sinh viên không chuyên Thể dục Thể thao Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên, Luận văn tốt nghiệp, Trường ĐHSP -ĐHTN, 2019.

[5]. Thời khóa biểu chính thức học kì I, học kì II năm học 2018-2019 của Khoa TDTT, Trường ĐHSP – ĐHTN.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved