NGHIÊN CỨU BẢO TỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN | Thịnh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU BẢO TỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Quốc Thịnh Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thùy Linh, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Ngô Thị Huyền Trang, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Đồng Quang Huy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá được hiện trạng, tiềm năng sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc tại huyện Phú Lương. Đối tượng nghiên cứu: Các loài thực vật làm thuốc thường dùng, các cây thuốc quý có giá trị kinh tế được điều tra khảo sát tại 4 xã như xã Động Đạt, Phủ Lý, Hợp Thành, Cổ Lũng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê kết hợp với so sánh hình thái để lập danh mục các cây thuốc hay dùng và cây thuốc có giá trị kinh tế của người dân địa phương. Kết quả: Đã thống kê được 88 loài thực vật có công dụng làm thuốc thuộc 79 chi, 54 họ của 3 ngành thuộc phân giới thực vật bậc cao tại 4 xã thuộc huyện Phú Lương. Số lượng cây thuốc thuộc diện cần bảo tồn ở khu vực nghiên cứu có 5 loài, chiếm 5,68% tổng số loài cây thuốc thu được.

Từ khóa


Tài nguyên cây thuốc, Phú Lương, Thái Nguyên, Khôi tía, Ba kích

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved