ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Đào Thị Hoa Quỳnh, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Dũng Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên các mặt: Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao cho mọi người; Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao trường học và thực trạng phong trào các môn Thể thao dân tộc. Kết quả điều tra thực trạng cho thấy: Thể dục Thể thao quần chúng phát triển mạnh nhưng chưa đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố và  thị xã; Thể dục Thể thao trường học tuy đã tiến bộ nhiều trong những năm gần đây nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu làm nền tảng cho Thể thao thành tích cao. Như vậy, kết quả nghiên cứu này là một trong những căn cứ quan trọng để đưa ra những biện pháp, giải pháp phát triển phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.


Từ khóa


Phong trào;phong trào Thể dục Thể thao; Thể dục Thể thao; Thể dục Thể thao quần chúng; thực trạng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Công văn 3946/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học, 2018.

[2]. Dương Văn Vĩnh, Xây dựng mô hình hoạt động TDTT xã phường, thị trấn trên địa bàn Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020, Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, 2009.

[3]. http://www.tdtt.gov.vn/tabid/69/ArticleID/ 20529/Default.aspx.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved