ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NPK TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ SỰ RA HOA CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.) | Bằng | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NPK TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ SỰ RA HOA CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/06/19                Ngày hoàn thiện: 07/08/19                Ngày đăng: 09/09/19

Các tác giả

1. Cao Phi Bằng Email to author, Trường Đại học Hùng Vương
2. Trần Thị Thanh Huyền, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
3. Chu Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Hùng Vương
4. Trần Thị Mai Lan, Trường Đại học Hùng Vương
5. Nguyễn Thị Thanh Hương, Trường Đại học Hùng Vương
6. Lê Thị Mận, Trường Đại học Hùng Vương
7. Nguyễn Phương Quý, Trường Đại học Hùng Vương
8. Trần Trung Kiên, Trường Đại học Hùng Vương
9. Bùi Thị Hải Yến, Trường Phổ thông liên cấp Chất lượng cao Hùng Vương

Tóm tắt


Dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn tới sinh lí, hóa sinh của thực vật. Công trình này hướng tới nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan Dendrobium lùn (Dendrobium sp.). Trong nghiên cứu này, các chế phẩm NPK khác nhau được phun qua lá gồm các công thức thí nghiệm CT1 (10:30:10), CT2 (10:10:30), CT3 (6:30:30), CT4 (10:30:30). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cả bốn chế phẩm NPK đều có tác động làm tăng hoạt độ catalase và peroxidase, hai trong số các enzym xúc tác phân giải H2O2 ở thực vật. Đồng thời, khi xử lí NPK đã có tác động làm tăng tỷ lệ ra hoa, rút ngắn tời gian ra hoa ở cây lan Dendrobium lùn so với ở cây không được xử lí. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung NPK đã làm tăng chiều dài ngồng hoa, số lượng hoa/ngồng và kích thước hoa. Trong đó, chế phẩm NPK=6:30:30 làm cây lan Dendrobium lùn ra hoa với tỷ lệ 100%. Hai chế phẩm NPK = 6:30:30 và 10:30:30 làm tăng chiều dài ngồng hoa, số lượng hoa/ngồng và kích thước hoa lớn nhất. Kết quả nghiên cứu này gợi ý NPK=10:30:30 và 6:30:30 có thể được sử dụng trong chăm sóc phong lan Dendrobium lùn.


Từ khóa


Sinh lí thực vật; chế phẩm NPK; Dendrobium lùn; catalase; peroxidase; tỷ lệ ra hoa; chất lượng hoa.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. A. A. Fadelah, in ISHS Acta Horticulturae 714: XXII International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals, Breeding for Beauty, A. Mercuri, T. Schiva, Eds., pp. 51-58, 2006.

[2]. A. A. Fadelah, "Selection of miniature Dendrobium orchids as potential potted plants", Journal of tropical agriculture and food science, 32, pp. 1-8, 2004.

[3]. Y. T. Wang, "Potassium nutrition affects Phalaenopsis growth and flowering", HortScience 42, pp. 1563-1567, 2007.

[4]. Nguyễn Thị Kim Lí, Hoàng Thị Lan Hương, Lê Đức Thảo, Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp bón phân đến sinh trưởng phát triển của lan Hồ điệp HL3 (Phalaenopsis stockhon). Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ 2006-2010, Viện Khoa học Nông nghiệp, tr. 727-731, 2010.

[5]. R. G. Bichsel, T. W. Starman, Y.-T. Wang, "Nitrogen, phosphorus, and potassium requirements for optimizing growth and flowering of the nobile dendrobium as a potted orchid", HortScience, 43, pp. 328-332, 2008.

[6]. M. Anitha, M. Kannan, "Effect of Water Soluble Fertilizers on Growth and Yield of Dendrobium Orchid cv. Earsakul", Trends in Biosciences, 8, pp. 1591-1594, 2015.

[7]. A. Patnaik, M. Kannan, M. Ganga, S. Vincent, "Studies on influence of nutrient and growth regulator interactions on growth, yield and quality of Dendrobium orchid cv. Sonia 17", Indian society of ornamental horticulture, 16, pp. 75-85, 2017.

[8]. H. P. Sudeep, G. K. Seetharamu, C. Aswath, P. M. Munikrishnappa, K/ N. Sreenivas, G. Basavaraj, D. M. Gowda, "Effect of varying levels of foliar nutrients on growth and yield of Dendrobium orchid cv. Sonia-17", Int. J. Pure App. Biosci., 6 (5), pp. 417-425, 2018.

[9]. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong, Phương pháp nghiên cứu Sinh lí học thực vật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr. 223, 2013.

[10]. Nguyễn Thị Thu Đông, Phạm Thị Nụ, Hà Đăng Chiến, La Việt Hồng, Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Đính, "Ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sinh trưởng, sắc tố quang hợp và hoạt độ enzym catalase ở cây lan Mokara", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược, 187(11), tr.113-118, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved