THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ CỦA TÂN SINH VIÊN BÁC SĨ ĐA KHOA NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ CỦA TÂN SINH VIÊN BÁC SĨ ĐA KHOA NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thùy Linh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thị Hương Dung, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Lương Thị Hải Hà, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới tình hình tật khúc xạ (TKX) của tân sinh viên bác sỹ đa khoa (BSĐK) năm học 2018 – 2019 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tân sinh viên hệ BSĐK Đại học Y Dược Thái Nguyên năm học 2018 – 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Nghiên cứu trên 350 sinh viên tương đương 700 mắt, 56% có thị lực giảm. Tỷ lệ TKX là 59,7% trong đó cận thị chiếm nhiều nhất với 97,6% và viễn thị là 2,4%. Có mối liên quan giữa tật khúc xạ và giới. Không khám mắt định kỳ là yếu tố gia tăng tỷ lệ phát hiện tật khúc xạ của lứa tuổi tân sinh viên.

Kết luận: Tỷ lệ tật khúc xạ ở tân sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2018 là cao, chiếm 59,7% tổng số sinh viên tham gia nghiên cứu. Trong đó cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất (97,6%). Có mối liên quan giữa tật khúc xạ và giới. Không khám mắt định kỳ là yếu tố gia tăng tỷ lệ phát hiện tật khúc xạ của lứa tuổi tân sinh viên.

Từ khóa


Tật khúc xạ, cận thị, viễn thị, yếu tố ảnh hưởng…

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved