NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHE SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY TAM THẤT (Panax pseudoginseng Wall) TẠI HUYỆN SI MA CAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG TỈNH LÀO CAI | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHE SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY TAM THẤT (Panax pseudoginseng Wall) TẠI HUYỆN SI MA CAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Đỗ Thị Bích Nguyệt, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Bùi Quang Trung, Trường Cao đẳng Lào Cai
4. Ngô Thanh Xuân Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Nghiên cứu này chỉ ra ảnh hưởng của độ tàn che ánh sáng khi sử dụng lưới nilong che sáng đến tỷ lệ sống, chiều cao trung bình, chỉ số SPAD, tỷ lệ nhiễm bệnh trên lá và năng suất củ của Tam thất. Tam thất khi trồng dưới độ tàn che 65 – 75% có tỷ lệ sống cao nhất và tỷ lệ sống giảm khi trồng dưới độ tàn che 50% và 85%. Ở công thức 75% che sáng  chiều cao cây Tam thất cũng đạt giá trị cao nhất. Ở năm thứ 2 chiều cao tại huyện Mường Khương là 33,8 cm trong khi đó huyện Si Ma Cai là 32,5 cm. Trong năm thứ 3 chiều cao cây ở huyện Mường Khương là 51,2 cm, chiều cao cây ở huyện Si Ma Cai là 50,3 cm. Chỉ số SPAD của Tam thất cực đại ở mức che sáng 75% tương ứng công thức số 3, ở mức che sáng 50% và 85% thì tỷ lệ SPAD lại giảm xuống thấp nhất. Tỷ lệ nhiễm bệnh trên lá của Tam thất thấp nhất ở công thức che sáng 65%. Tại huyện Mường Khương năm thứ 2 tỷ lệ này là 6.8 - 9%, năm thứ 3 là 5 - 7,6%. Trong khi đó huyện Si Ma Cai tỷ lệ bệnh của năm thứ 2 từ 5,8 – 8.5%; Năm thứ 3 là 4,6 -7,1%. Tam thất được trồng với độ che sáng 65% và 75 % cho kết quả khối lượng củ tươi cao nhất. Tại huyện Mường Khương khối lượng củ tươi đạt 26,08-26,24 g, tại  huyện Si Ma Cai đạt 24,88 – 25,54g vào năm thứ 3.


Từ khóa


Tam thất, Panax notoginseng, che sáng, chiều cao cây, chỉ số diệp lục lá.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved