NGHIÊN CỨU THỜI VỤ VÀ LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI | Tần | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THỜI VỤ VÀ LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tần Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Trần Danh Việt, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội- Viện Dược liệu
3. Đào Văn Núi, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội- Viện Dược liệu

Tóm tắt


Nghiên cứu về thời vụ và liều lượng phân bón thích hợp cho trồng cây đương quy Nhật Bản đã được tiến hành tại Bát Xát, Lào Cai. Thí nghiệm một nhân tố, được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Diện tích ô thí nghiệm 10m2.Tiến hành theo dõi và lấy số liệu ở 30 cây/ô, lấy mẫu theo 5 điểm chéo góc. Thí nghiệm về thời vụgồm 2 công thức gieo hạt: 15/8 và 05/11; thí nghiệm đã cho kết quả tốt ở công thức gieo hạt vào 05/11 với năng suất đạt 3,89 tấn/ha. Thí nghiệm phân bón với 4 công thứcNPK (13:13:13) là: 0 kg/ha (đối chứng), 400 kg/ha, 600 kg/ha, 800 kg/ha; kết quả nghiên cứu cho thấy lượng phân bón 800kg NPK (13:13:13) /ha cho năng suất dược liệu đạt cao nhất 3,91 tấn/ha.


Từ khóa


Đương quy, thời vụ, phân bón, Bát Xát, Lào Cai

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved