ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT TỎI TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT MINH DƯ | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT TỎI TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT MINH DƯ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Mạnh Hà Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Nguyễn Thị Út, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Phan Thu Hương, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Đề tài được tiến hành trên 420 gà thịt Minh Dư từ 3 đến 16 tuần tuổi để đánh giá ảnh hưởng các mức bổ sung bột tỏi trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt. Thí nghiệm được bố trí thành 4 lô: Lô Đối chứng (ĐC) không bổ sung bột tỏi; các lô TN1, TN2 và TN3 tương ứng với việc bổ sung 0,2; 0,4 và 0,6% bột tỏi. Mỗi lô bố trí 35 con (35 con/lô) và lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy: gà thịt Minh Dư được nuôi với các khẩu phần có bổ sung bột tỏi có mức tăng khối lượng cơ thể cao hơn so với gà thịt Minh Dư không bổ sung bột tỏi (P<0,05), trong đó lô TN2 bổ sung 0,4% bột tỏi có mức tăng cao nhất. Cụ thể: lô ĐC đạt 2528,50±24,1 gam, lô TN1 đạt 2624,70±8,82 gam, lô TN2 đạt 2801,00±15,9 gam và lô TN3 đạt 2550,50±20,5 gam. Tiêu tốn thức ăn và tỷ lệ thân thịt có sự khác nhau tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê, ngoại trừ giảm tỷ lệ mỡ bụng. Chất lượng thịt được cải thiện ở những khẩu phần bổ sung bột tỏi.


Từ khóa


ảnh hưởng, bột tỏi, sinh trưởng, chất lượng, gà thịt Minh Dư

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved