ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Lê Thị Minh Thảo Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Nguyễn Thị Tần, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Lưu Thị Cúc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
4. Đỗ văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Đánh giá 4 giống dưa lê trong vụ Xuân Hè năm 2017 tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, bao gồm 4 giống dưa lê Kim Cô Nương, Kim Hoàng Hậu, Ngân Huy và Ngân Hương. Kết quả cho thấy các giống tham gia thí nghiệm có đặc điểm hình thái như: Hình thái quả, đường kính quả, khối lượng quả, màu sắc quả, màu sắc thịt quả... phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các giống tham gia thí nghiệm có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh khá, năng suất cao đạt 20,0 - 35,2 tấn/ha.


Từ khóa


Giống dưa lê; năng suất; diện tích; nhà lưới; Lào Cai.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved