ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TỪ 2-36 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Dương | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TỪ 2-36 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/07/19                Ngày hoàn thiện: 09/09/19                Ngày đăng: 11/09/19

Các tác giả

1. Lưu Thị Thùy Dương Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Khổng Thị Ngọc Mai, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ từ 2 - 36 tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ từ 2 - 36 tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Trong nghiên cứu 50,6% viêm phổi nặng, 49,4%  viêm phổi. Nhóm từ 2 - 12 tháng tuổi  (64,9%), nhóm từ 12 - 36 tháng tuổi (35,1%). Các triệu chứng lâm sàng: ho 98,3%, sốt 64,4%, ran ẩm/nổ 91,4%, thở nhanh 73%.Tổn thương trên phim Xquang ngực 58,0%. Tỷ lệ bạch cầu ≥ 12G/l là 49,4%; tỷ lệ bạch cầu < 4G/l là 1,7%. Các yếu tố liên quan đến viêm phổi nặng là suy dinh dưỡng, thiếu sữa mẹ trong, tiêm chủng không đầy đủ, tuổi nhỏ với OR hiệu chỉnh lần lượt là 2,5 (1,2-7,1); 2,9 (1,4-6,1); 3,9(1,8-8,7); 0,949 (0,909 – 0,991).

Kết luận: Nghiên cứu trên 174 trường hợp gồm 88 trẻ bị viêm phổi nặng và 86 trẻ viêm phổi. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp: ho, sốt, và ran ẩm/nổ, thở nhanh. Hình ảnh tổn thương X quang ngực 58,0%. Các yếu tố liên quan đến viêm phổi nặng là suy dinh dưỡng, thiếu sữa mẹ, tiêm chủng không đầy đủ, tuổi nhỏ.


Từ khóa


viêm phổi, yếu tố liên quan mức độ nặng, trẻ em, viêm phổi nặng, lâm sàng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. C. L. F. Walker, et al., "Global burden of childhood pneumonia and diarrhoea", Lancet, 381(9875), pp. 1405-1416, 2013.

[2]. Phan Xuân Mai, Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ có liên quan đến viêm phổi nặng ở trẻ em dưới 5 tuổi, Luận văn thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược Huế, 2001.

[3]. Nguyễn Thành Nhôm và cộng sự, "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến viêm phổi nặng ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long", Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, tr. 1-10, 2015.

[4]. Nguyễn Thị Thanh Phương, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi, Luận văn thạc sĩ Y học, Đại học Y Huế, 2016.

[5]. J. Teepe, et al., "Determinants of community-–acquired pneumonia in children and young adults in primary care", Eur. Respir J., 35(5), pp. 1113-1117, 2010.

[6]. WHO, Pocket book of hospital care for children, Guidelines for the management of common childhood illness, second edition, pp. 80-87, 2013.

[7]. Quách Ngọc Ngân và Phạm Thị Minh Hồng, "Đặc điểm lâm sàng, vi sinh của viêm phổi cộng đồng ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ", Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh 18(1), tr. 294-300, 2014.

[8]. Huỳnh Văn Tường, và cộng sự, "Đặc điểm lâm sàng và vi sinh của viêm phổi cộng đồng nặng ở trẻ từ 2-59 tháng tuổi", Tạp chí Y học TP, Hồ Chí Minh, 16(1), tr. 76-80, 2012.

[9]. Đào Minh Tuấn, "Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng trong viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương", Tạp chí Y học thực hành, 717(5), tr. 123-124, 2010.

[10]. Bùi Văn Chân, Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng trong viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Luận án chuyên khoa 2, Trường Đại học Y Hà Nội, 2005.

[11]. D. Onyango, et al., "Risk factors of severe pneumonia among children aged 2–59 months in Western Kenya", Pan African Medical Journal, 13(45), pp. 1733, 2012.

[12]. M. Tahir Zeyad Tariq et al., "Important Risk Factors For Sever Pneumonia in Children", International Journal of Enhanced Research in Medicines & Dental Care (IJERMDC), 5(9), pp.1-6, 2018.

[13]. S. Jackson et al., "Risk factors for severe acute lower respiratory infections in children: a systematic review and meta-analysis", Croat Med. J., 54(2), pp. 110-121, 2013

[14]. Wei Shan et al., "Risk Factors for Severe Community-aquired Pneumonia Among Children Hospitalized With CAP Younger Than 5 Years of Age", The Pediatric Infectious Disease Journal, 38(3), pp. 224-229, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved