NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÂM CANH ĐẾN NĂNG SUẤT TỎI ĐỒNG MU | Tình | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÂM CANH ĐẾN NĂNG SUẤT TỎI ĐỒNG MU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tình Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Bằng Phương, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Tri Thức, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Văn Bình, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. Vi Đại Lâm, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
6. Lưu Hồng Sơn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
7. Ngô Xuân Bình, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống tỏi đặc sản Đồng Mu, kết quả cho thấy cả 3 yếu tố thời vụ, mật độ trồng và phân bón ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất của giống tỏi Đồng Mu. Thời vụ trồng thích hợp cho sinh trưởng và năng suất tỏi Đồng Mu là tháng 9 dương lịch cho chiều cao cây trung bình, năng suất đạt kết quả cao nhất, thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến việc trồng trọt vụ kế tiếp. Ở mật độ này cây cho sinh trưởng và năng suất tỏi Đồng Mu là 50 cây/m2. Cho khả năng sinh trưởng và phát triển tốt nhất, cây cao ở mức độ trung bình, thời gian thu hoạch không kéo dài. Công thức phân bón thích hợp cho sinh trưởng và năng suất giống tỏi Đồng Mu là: Bón phân làm 3 lần bón lót với tỷ lệ 100 phân chuồng + 50% tổng số phân bón NPK tổng hợp và phân bón lá đầu trâu NPK 20 -10 -10, bón thúc lần 1 là 25% hàm lượng phân bón vô cơ và phân bón lá đầu trâu NPK, bón thúc lần 2 là 25% hàm lượng tổng phân bón vô cơ và phân bón lá đầu trâu NPK cho năng suất đạt 13.100 kg/ha.

Từ khóa


Mật Độ, Phân Bón, Thời vụ, Thâm canh tỏi

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved