XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA “CỒN MỘC MIẾT TỬ” | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA “CỒN MỘC MIẾT TỬ”

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/08/19                Ngày hoàn thiện: 16/09/19                Ngày đăng: 04/10/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Quỳnh Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Duy Thư, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thị Luyến, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Lan Hương, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Mỹ Ninh, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu này tiến hành nhằm xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của “cồn mộc miết tử”. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: “Cồn mộc miết tử” do Khoa Dược- Trường Đại học y dược- Đại học Thái Nguyên sản xuất. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm theo tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam IV. Kết quả: Chế phẩm là dung dịch màu vàng, mùi đặc trưng, đạt yêu cầu về độ đồng đều thể tích, định tính mộc miết tử (phương pháp sắc ký lớp mỏng hoặc phản ứng tạo bọt), tỷ trọng dung dịch 0,89 ± 0,019; cắn khô 8,12 ± 0,68 (g/L); hàm lượng ethanol 68,2± 1,48 (%); hàm lượng saponin tổng 11,25±1,39 (mg/mL). Kết luận: Đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở của “cồn mộc miết tử” bao gồm các chỉ tiêu: hình thức cảm quan, độ đồng đều thể tích, định tính, hàm lượng saponin tổng, tỷ trọng, hàm lượng ethanol, cắn khô. 


Từ khóa


Cồn mộc miết tử, tiêu chuẩn cơ sở, hàm lượng ethanol, saponin tổng, định tính.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Bộ Y tế, Dược Điển Việt Nam IV, Nhà xuất bản Y học, 2009.

[2]. Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Bùi Thị Luyến, Nguyễn Duy Thư, “Xây dựng phương pháp định lượng saponin trong dịch chiết nhân hạt gấc bằng quang phổ UV-Vis”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, T. 188, S. 12/1, tr. 39-45, 2018.

[3]. Han Benyong, Chen Ying, Ren Ying, “Content determination of total saponins from Opuntia”, Bio Technology An Indian Journal, Vol. 10, No. 18, pp.10400-10404, 2014.

[4]. Yoko Uematsu, Keiko Hirata, Kazuo Saito, “Spectrophotometric Determination of Saponin in Yucca Extract Used as Food Additive”, Journal Of Aoac International, Vol. 83, No. 6, pp.1451-1454, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved