GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI CỦA BỐN LOÀI TRONG HỌ RHACOPHORIDAE HOFFMAN, 1932 TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI CỦA BỐN LOÀI TRONG HỌ RHACOPHORIDAE HOFFMAN, 1932 TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/08/19                Ngày hoàn thiện: 28/08/19                Ngày đăng: 09/09/19

Các tác giả

1. Trần Thanh Tùng Email to author, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
2. Lê Trung Dũng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Nhằm ghi nhận tối đa về các loài trong họ Rhacophoridae ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, qua 5 đợt khảo sát thực địa từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019, chúng tôi thu thập được 32 mẫu vật và xác định được có 10 loài thuộc 6 giống của họ Rhacophoridae, trong đó giống Rhacophorus đa dạng nhất có 4 loài. Ghi nhận mới phân bố mới của 4 loài: Kurixalus bisacculus, Rhacophorus kio, R. rhodopus và and Zhangixalus smaragdinus cho Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Bên cạnh đó nghiên cứu này còn cung cấp các đặc điểm hình thái, đời sống và phân bố của 4 loài mới được nghi nhận nơi đây.

 


Từ khóa


Ghi nhận mới, phân bố, Rhacophoridae, Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Minh Hợi, Nguyễn Xuân Đặng, Đa dạng Sinh học và Bảo tồn nguồn gen sinh vật tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 188, tr. 165-168, 2008.

[2]. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Quảng Trường, “Thành phần loài bò sát và ếch nhái ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ”, Báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội, tr. 73-78, 2009.

[3]. Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Thanh Tâm, “Dẫn liệu mới về lưỡng cư, bò sát ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ”, Báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ năm, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội, tr. 654-658, 2013.

[4]. Bourret R., Les Batraciens de IIndochine, Men Inst. Ocean Indoch, Hanoi, 517 pp, 1942.

[5]. Frost D. R., “Amphiban species of the world: an online reference”, 2018.

http://research.amnh.org/herpetology/amphibian/index.html, accessed in August, 2018.

[6]. Inger R. F., Orlov N. L., Darevsky I. S., “Frogs of Vietnam: A report on new collections”, Fieldiana. Zoology, 92, pp. 1 -46, 1999.

[7]. Ziegler T., Die Amphibien und Reptilien eines Tieflandfeuchtwald, Schutzgebiets in Vietnam, Natur & Tier Verlag, Munster, 2002.

[8]. Taylor E. H., “The Amphibia Fauna of Thailand”, The University of Kansas science Bulletin, 63(8), pp. 689-1077, 1962.

[9]. Stuart B. L., Sok K., Neang T., “A collection of Amphibian and Reptiles from Hilly Eastern Cambodia”, The Rafles Bulletin of Zoology, 54(1), pp. 129-155, 2006.

[10]. Nguyen V. S., Ho Th. C., & Nguyen Q. T., Herpetofauna of Vietnam, Edition Chimaira, 768 pp, 2009.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved