BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU LÁ ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) | Luyến | TNU Journal of Science and Technology

BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU LÁ ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/08/19                Ngày hoàn thiện: 18/10/19                Ngày đăng: 21/10/19

Các tác giả

1. Bùi Thị Luyến Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Ngô Thị Huyền Trang, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Trần Bích Hồng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Để góp phần vào công tác đánh giá chất lượng của dược liệu, nhóm nghiên cứu chúng tôi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu lá Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) dựa trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đánh giá, phân tích và thực nghiệm, đồng thời dựa trên các quy định tại Dược điển Việt Nam V và các văn bản pháp luật liên quan bao gồm các nội dung: mô tả, vi phẫu, bột, định tính, định lượng. Đối tượng nghiên cứu là lá Đinh lăng thu hái tại huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên thời kỳ cây bắt đầu ra hoa. Đây chính là cơ sở cho việc vận dụng các tiêu chuẩn đã được xây dựng để kiểm soát chất lượng dược liệu lá đinh lăng và các dạng bào chế từ lá đinh lăng, góp phần vào công tác đánh giá chất lượng của dược liệu.


Từ khóa


đinh lăng, Polyscias fruticosa (L.) Harms, định lượng, vi phẫu, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Cây thuốc và Động Vật làm thuốc ở Việt Nam, Nxb Khoa học và Kĩ thuật, tr. 793- 786.

[2]. M.C. Divakar. N.R. Pillai et al, "Isolate and research on the biological activities of two glycosid triterpen group from leaves and root of Polyscias fruticosa", Indian J. Nat. Prod, 21(3), pp. 7, 2005.

[3]. Nguyễn Trần Châu, Đỗ Mai Anh, Nguyên cứu tác dụng chống oxy hóa và hạ cholesterol của cao toàn phần chiết xuất từ lá đinh lăng, Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đại học Y- Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

[4]. Nguyen Thi Luyen et al, "Hypoglycemic property of triterpenoid saponin PFS isolated from Polyscias fruticosa leaves", An Acad Bras Cienc, 90(3), pp. 2881-2886, 2018.

[5]. George Asumeng Koffuor et al, "Anti-inflammatory and safety assessment of Polyscias fruticosa (L.) Harms (Araliaceae) leaf extract in ovalbumin-induced asthma", Phytopharmacology 3(5), pp. 337-342, 2014.

[6]. G. Asumeng Koffuor, "Anti-asthmatic property and possible mode of activity of an ethanol leaf extract of Polysciasfruticosa.", Pharm Biol, 54(8), pp. 1354-1363, 2016.

[7]. Bộ Y tế, Dược điển Việt Nam 5, Nxb Y học, 2018.

[8]. Bộ môn dược liệu, Thực tập dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2010.

[9]. Bộ Y tế, Dược liệu học, Nxb Y học, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved