ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI | An | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/08/19                Ngày hoàn thiện: 09/10/19                Ngày đăng: 22/10/19

Các tác giả

1. Dương Hòa An Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Hoài Linh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt


Sự cố trên đường dây truyền tải điện có thể xảy ra tại bất cứ thời điểm nào, tại bất cứ vị trí nào và do nhiều lý do gây nên. Quá trình nhận dạng, phát hiện, cách ly và xác định chính xác vị trí sự cố càng nhanh sẽ càng có lợi, giúp cho việc khôi phục lại chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện, giảm thiệt hại về kinh tế và nâng cao được độ tin cậy cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ. Phương pháp phân tích sóng phản hồi chủ động trên miền thời gian (TDR - Time Domain Reflectometry) dựa trên việc thu thập và xử lý sóng phản hồi khi ta chủ động phát một tín hiệu vào đầu đường dây bị sự cố. Bài báo này đi vào nghiên cứu công nghệ FPGA để phát và thu nhận tín hiệu phản hồi vào đầu đường dây truyền tải, căn cứ vào phân tích thời điểm của tín hiệu phản hồi để xác định vị trí sự cố trên đường dây.


Từ khóa


Định vị sự cố;Field-Programmable Gate Array (FPGA);Ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL);time domain reflectometry (TDR).

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Đình Long, Bảo vệ các hệ thống điện, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000.

[2]. Trần Bách, Lưới điện và Hệ thống điện tập 1 & 2, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

[3]. N. G. Paulter, “An assessment on the accuracy of time-domain reflectometry for measuring the characteristic impedance of transmission line”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 50, pp.1381-1388, 2001.

[4]. H. Yamada, M. Ohmiya, Y. Ogawa, K. Itoh, “Super resolution techniques for time-domain measurements with a network analyzer”, IEEE Trans. Antennas Propag, Vol. 39, pp. 177 –183, 1991.

[5]. An Duong Hoa, Linh Tran Hoai, “Fault detection on the transmission lines using the time domain reflectometry method basing on the analysis of reflected waveform”, IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), pp. 223-227, 2016.

[6]. Trần Văn Tớp, Kỹ thuật cao áp, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

[7]. Lại Khắc Lãi, Cơ sở lý thuyết mạch tập 2, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2009.

[8]. Nguyễn Bình Thành, Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện tâp 1&,2, Nxb Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1978.

[9]. Tống Văn On, Thiết Kế Mạch Số Với VHDL Và Verilog - Tập 1 và tập 2, Nxb Lao động - Xã hội, 2007.

[10]. Sourceweb, ttp://www.digikey.com/product-detail/en/xilinx-inc/XC3S500E, truy cập 8/2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved