HỌC TẬP QUA ĐỀ ÁN: CON ĐƯỜNG ĐẾN HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC | Que | TNU Journal of Science and Technology

HỌC TẬP QUA ĐỀ ÁN: CON ĐƯỜNG ĐẾN HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Le Thi Minh Que Email to author, Khoa Ngoại ngữ - Học viện Ngân hàng
2. Can Thuy Lien, Khoa Ngoại ngữ - Học viện Ngân hàng

Tóm tắt


Trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục với xu hướng ứng dụng công nghệ trong học tập thông qua  đề án (PBL), giáo dục đại học Việt nam đã có nhiều chuyển biến đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển PBL như là một cách tiếp cận mới cho cải cách giáo dục. Bài viết này đề cập đến các đặc tính của PBL và các ý tưởng thực tiễn mà Học viện Ngân hàng Việt Nam đã thu hút người học đối với các vấn đề trong kinh doanh cũng như những trở ngại của sinh viên và giảng viên trong quá trình thực hiện đề án. Phương pháp phân tích định tính đã được áp dụng và các cuộc phỏng vấn đã được tiến hành để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về PBL. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thiết kế đề án, ngôn ngữ giảng dạy, thủ tục hành chính và cơ sở hạ tầng bất cập là những trở ngại chính của những người tham gia PBL.

Từ khóa


PBL; hiện đại hóa giáo dục; tích hợp công nghệ; ý tưởng thực tiễn; Học viện Ngân hàng.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved