ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC DÒNG LÚA TRIỂN VỌNG PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ LÚA GẠO | Lĩnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC DÒNG LÚA TRIỂN VỌNG PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ LÚA GẠO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/08/19                Ngày hoàn thiện: 23/09/19                Ngày đăng: 17/10/19

Các tác giả

1. Tạ Hồng Lĩnh, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
2. Trịnh Khắc Quang, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
3. Nguyễn Trọng Khanh, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm – VAAS
4. Chu Đức Hà Email to author, Viện Di truyền Nông nghiệp - VAAS
5. Trần Đức Trung, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
6. Bùi Quang Đãng, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Lúa gạo (Oryza sativa) được xem là một trong những sản phẩm quốc gia trọng tâm trong nền sản xuất nông nghiệp. Một trong những nhiệm vụ chính được đặt ra là chọn tạo ra các giống lúa năng suất và chất lượng nhằm bổ sung cho cơ cấu giống hiện nay. Trong nghiên cứu này, 8 dòng lúa triển vọng, lai tạo bằng phương pháp truyền thống, đã được đánh giá trên đồng ruộng trong 2 vụ Xuân và vụ Mùa năm 2018. Kết quả cho thấy, các dòng triển vọng có những đặc tính nông sinh học tốt, như thời gian sinh trưởng ngắn (123÷135 ngày trong vụ Xuân và 90÷105 ngày trong vụ Mùa), hạt dài (7,2÷7,6 mm) và hàm lượng amylose thấp (15,2÷19,6%). Phân tích cho thấy các dòng triển vọng thể hiện các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu cao hơn có ý nghĩa so với HT1 và BT7. Năng suất thực thu của các dòng đạt 7,07÷7,66 tấn/ha (vụ Xuân) và 6,02÷6,40 tấn/ha (vụ Mùa). Bên cạnh đó, các dòng lúa triển vọng hầu như nhiễm nhẹ với các sâu bệnh chính.

Từ khóa


Nông học; lúa gạo; sản phẩm quốc gia; khảo nghiệm; năng suất

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Xuân Định, Nguyễn Như Hải, Nguyễn Văn Vương, Phạm Văn Thuyết, "Kết quả điều tra, rà soát giống lúa toàn quốc 2015 phục vụ tái cấu trúc ngành lúa gạo", Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai, tr. 89-104, 2015.

[2]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 2765/QĐ-BNN-KHCN, ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc giá - Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao, 2013a.

[3]. L. T. Hickey, N. Hafeez A., Robinson H., Jackson S. A., Leal-Bertioli S. C. M., Tester M., Gao C., Godwin I. D., Hayes B. J., Wulff B. B. H., "Breeding crops to feed 10 billion", Nature Biotechnology, Vol. 37, No. 7, pp. 744-754, 2019

[4]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01-55: 2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa, 2011.

[5]. IRRI, Standard evaluation system for rice, 2002.

[6]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT công nhận giống lúa thuần Gia Lộc 102 được sản xuất thử, 2013b.

[7]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 398/QĐ-TT-CLT công nhận giống lúa thuần Gia Lộc 105 là giống cây trồng mới, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved