VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VIỆT NAM | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/08/19                Ngày hoàn thiện: 27/09/19                Ngày đăng: 30/09/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hạnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Khoa học lý luận chính trị đã được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam dưới dạng các môn học từ những năm 50 của thế kỷ trước. Từ năm 2008 đến nay, lý luận chính trị trở thành tên gọi chung của các môn, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh cách mạng 4.0, để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn thì bản thân khoa học lý luận chính trị cần có những thay đổi nhất định. Bài viết đề cập tới vấn đề vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn này. Bằng các phương pháp phân tích logic kết hợp với lịch sử, thống kê, tổng hợp so sánh, tác giả đưa ra những luận điểm mới trong vai trò của giảng viên lý luận chính trị và đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay.


Từ khóa


Lý luận chính trị; giảng viên; giảng viên lý luận chính trị; vai trò của giảng viên lý luận chính trị; cách mạng công nghiệp 4.0.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Khương Nha, Duy Tín, “Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?”, ngày 18/5/1017, http://news.zing. vn/cach-mang-cong-nghiep-4-0-la-gi-post 750 267.html, truy cập ngày 29/5/2019.

[2]. Phùng Xuân Nhạ, “Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, ngày 20/8/2018, http://vinhuni.edu.vn /van-ban/seo/giao-duc-viet-nam-trong-boi-canh-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-86324, truy cập ngày 20/5/2019

[3]. Nguyễn Quang Trung, Một vài kiến nghị nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn LLCT ở các trường đại học cao đẳng, Luận án Tiến sĩ, 2013.

[4]. Bảo Châu, “Giảng viên lý luận chính trị giỏi cần có kiến thức sâu sắc và sự tâm huyết với nghề”, ngày 19/9/2018, http://tuyengiao.vn /nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/giang-vien-ly-luan-chinh-tri-gioi-can-co-kien-thuc-sau-sac-va-su-tam-huyet-voi-nghe-115066, truy cập ngày 2/6/2019.


Các bài báo tham chiếu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved