BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) ĐƯỢC THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN | Châm | TNU Journal of Science and Technology

BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) ĐƯỢC THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/09/19                Ngày hoàn thiện: 04/10/19                Ngày đăng: 17/10/19

Các tác giả

1. Bùi Thị Thanh Châm Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thị Luyến, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Trần Ngọc Anh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Diệp Mạnh Cường, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng một số tiêu chuẩn cơ sở cho dược liệu rễ cây Đinh lăng được trồng tại tỉnh Thái Nguyên thu hái sau 5 năm. Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành theo các phương pháp được quy định tại Dược điển Việt Nam V. Kết quả: Chúng tôi đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở bao gồm: Mô tả đặc điểm cảm quan, vi phẫu, đặc điểm bột dược liệu, định tính bằng phương pháp hóa học, sắc ký lớp mỏng và định lượng bằng phương pháp cân.
Từ khóa


Tiêu chuẩn, Rễ Đinh lăng, Polyscias fruticosa (L.) Harms

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Bộ y tế , Sổ tay đăng kí thuốc (ban hành kèm theo quyết định số 07/QD – QLD ngày 11/1 về việc ban hành sổ tay hướng dẫn đăng kí thuốc), phụ lục 8, 2013.

[2]. Bộ Y tế, Thông tư số 09/2010/TT của Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc, 2010.

[3]. Nguyễn Viết Thân, Thực tập dược liệu, bộ môn dược liệu, trường Đại học Dược Hà nội, 2010

[4]. Bộ y tế, Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 857-862, 2018.

[5]. Ngô Thị Quỳnh, “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Ness)”, 2005.

[6]. Bộ y tế, Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.68-79, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved