ỨNG DỤNG PCR ĐẶC HIỆU METHYL HÓA PHÁT HIỆN METHYL HÓA GEN DAPK VÀ RASSF1A TRONG MẪU MÁU BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG | Gấm | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG PCR ĐẶC HIỆU METHYL HÓA PHÁT HIỆN METHYL HÓA GEN DAPK VÀ RASSF1A TRONG MẪU MÁU BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Gấm Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Đô, Trường Đại học Y Hà Nội
4. Nguyễn Thanh Bình, Trường Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt


Methyl hóa gây ra sự giảm hoặc không biểu hiện các gen ức chế ung thư Rassf1A và DAPK được chỉ ra trong rất nhiều nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh ung thư vòm mũi họng. Tuy nhiên tại Việt Nam những nghiên cứu này còn chưa nhiều. Mặc dù tới 70% bệnh nhân ung thư này được phát hiện thì đã muộn và thời gian sống thêm rất ngắn. Nghiên cứu này tiến hành nhằm phát hiện tình trạng methyl hóa của các gen ức chế ung thư trong mẫu máu của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng góp phần xây dựng bộ công cụ để chẩn đoán sớm ung thư vòm mũi họng. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện không xác suất với 9 bệnh nhân. Xây dựng kỹ thuật PCR đặc hiệu methyl hóa (MSP: Methylation-Specific Polymerase chain reaction) làm bộ công cụ phát hiện tình trạng methyl hóa: Gen RASSF1A đã tìm ra 100% (9/9) bị methyl hóa ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng. Gen DAPK chưa phát hiện tình trạng methyl hóa 100% (9/9) trong mẫu máu bệnh nhân ung thư vòm mũi họng. Cả gen RASSF1A và DAPK đều không tìm thấy methyl hóa trong mẫu máu người bình thường được chọn làm đối chứng.

Từ khóa


MSP: Methylation-Specific Polymerase chain reaction; RASF1A: RAS association domain family member; DAPK: Death-associated protein kinase

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved