ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG | Hằng | TNU Journal of Science and Technology

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hằng Email to author, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Thu Hiền, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Bài viết nhằm chỉ ra nhu cầu bức thiết cần đa dạng hóa các hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên và vận dụng mô hình đánh giá thực trong quá trình giảng dạy để đa dạng hóa các hình thức đánh giá. Dựa trên cơ sở lí luận về đánh giá trong giáo dục, tác giả đã nghiên cứu về các hình thức đánh giá và vận dụng mô hình đánh giá thực vào giảng dạy học phần Vật lí đại cương thông qua bài ví dụ thiết kế “Mô hình tên lửa nước”. Qua đó có thể đánh giá không chỉ về kiến thức sinh viên thu được mà còn đánh giá được năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể; giúp giáo viên nắm bắt kịp thời năng lực của sinh viên, đánh giá được kiến thức, kĩ năng và thái độ của sinh viên; giúp cho giáo viên và sinh viên đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao kết quả học tập và phát triển các năng lực của sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.


Từ khóa


Đánh giá (ĐG); Đánh giá kết quả học tập (ĐG KQHT); Đánh giá thực (ĐGT); Giáo viên (GV); sinh viên (SV)

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved