THỰC TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU CỦ MÀI VÀ CÁC RÀO CẢN TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦ MÀI TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI | Tuân | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU CỦ MÀI VÀ CÁC RÀO CẢN TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦ MÀI TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/10/19                Ngày hoàn thiện: 10/01/20                Ngày đăng: 31/01/20

Các tác giả

1. Hà Minh Tuân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Minh Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Mai, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được triển khai với mục đích đánh giá tài nguyên dược liệu Củ mài và phân tích một số rào cản trong bảo tồn, sản xuất và tiêu thụ Củ mài tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Địa điển triển khai tại một xã đại diện thuộc huyện Bảo Thắng trong thời gian tháng 3-4/2019 bằng phương pháp phỏng vấn lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông, các hộ kinh doanh và phỏng vấn, thảo luận nhóm giữa đại diện các hộ dân trong xã. Kết quả cho thấy, hiện nay tại xã Gia Phú còn tồn tại 3 giống Củ mài. Tuy nhiên, cây chủ yếu mọc rải rác trong tự nhiên, và trữ lượng nhỏ. Người dân chưa nhận thức được giá trị dược liệu của Củ mài, đồng thời thông tin về thị trường tại địa phương còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu trên đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác bảo tồn và phát triển thương mại các giống dược liệu Củ mài bản địa. Việc giải quyết các khó khăn liên quan đến kỹ thuật nhân giống, sản xuất, và kết nối thị trường, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân tại địa bàn nghiên cứu.


Từ khóa


Củ mài; Sản xuất; Tiêu thụ; Thị trường; Rào cản;

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. H. Q. Nguyen, Forestry Handbook. Forestry Publishing House, 2006.

[2]. H. B. Do et al., Medicinal plants and animals in Vietnam, volume 1, Science & Technology Publishing House, 2004, pp. 557-560.

[3]. T. L. Do, Medicinal plants and medicine of Vietnam. Health publishing house, Hanoi, 2004.

[4]. M. K. Nguyen, V. T. Nguyen, Q. L. Ngo, N. Y. Tran, T. B. T Nguyen, K. H. Le, Production techniques for medicinal plants. Agricultural publishing house, Hanoi, 2013.

[5]. Hai Duong Department of Health, Usage and traits of mountain yam, 2013. [Online]. Available: http://soyte.haiduong.gov.vn/ArticleDetail/1/0/4093/3593/Cong-dung-va-mot-so-dac-diem-de-nhan-biet-duoc.aspx. [Accessed Aug. 08, 2019].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved