NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CHẤT CHIẾT TỪ CHÈ XANH VÀ NGHỆ VÀNG | Hương | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CHẤT CHIẾT TỪ CHÈ XANH VÀ NGHỆ VÀNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/10/19                Ngày hoàn thiện: 23/12/19                Ngày đăng: 14/01/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Lan Hương Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Đức Mạnh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thu Quỳnh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Khắc Tùng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Trần Văn Tuấn, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
6. Nguyễn Duy Thư, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích bào chế viên nang chứa hoạt chất chiết từ chè xanh và nghệ vàng. Chè xanh được chiết xuất bằng phương pháp ngâm nóng, dung môi nước acid pH 3,0. Nghệ vàng được chiết xuất bằng phương pháp ngâm sử dụng bình ngấm kiệt, dung môi aceton 70%. Tỷ lệ dược liệu - dung môi là 1-10. Thời gian chiết 4 giờ, chiết 2 lần. Sau khi loại tạp và sấy khô, nghiền sản phẩm thành bột CX và NV. Bào chế viên nang qua các giai đoạn: cao dược liệu được tạo hạt với tá dược độn Avicel PH101, tá dược dính dung dịch PVP K30 10% trong ethanol 50%, sấy hạt đến độ ẩm khoảng 5%, trộn hạt với tá dược trơn magnesi stearat và talc, đóng vào nang số 0. Viên nang bào chế đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn DĐVN IV về hình thức, định tính, độ đồng đều khối lượng, độ rã, hàm ẩm.


Từ khóa


viên nang; chè xanh; nghệ vàng; xát hạt ướt.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Department of Preparation, Preparation Technology and Biopharmaceuticals, Medical Publishing House, Volume II, 2006, pp. 205 - 216.

[2]. H. T. Nguyen, D. B. Vu, H.V. Pham, M. N. B. Ho, M. T. T. Ngo, P. H. Nguyen and T. T. Nguyen, "Completing the technological process to produce ukata hard capsules for cancer treatment," Vietnam Journal of Science and Technology, no. 23, pp. 55-60, 2014.

[3]. H. A. T. Duong, Research on manufacturing nanoparticles to increase the bioavailability of curcumin orally, Ph.D. thesis in pharmacy, Hanoi University of Pharmacy, pp. 42-43, 2017.

[4]. Ministry of Health, Vietnam Pharmacopoeia IV. Medical Publishing House, PL - 220 - 230, 2009.

[5]. TCVN 9745-1-2013 (iso 14502-1: 2005), Tea - identification of specific substances of green and black tea - part 1: total polyphenol content in tea - colorimetric method using folin reagent -ciocalteu, pp. 2-7, 2005.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved