GIẢI TRÌNH TỰ GEN rpoB VÀ NHÂN NHANH CÂY OẢI HƯƠNG LÁ XẺ BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI TRÌNH TỰ GEN rpoB VÀ NHÂN NHANH CÂY OẢI HƯƠNG LÁ XẺ BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/10/19                Ngày hoàn thiện: 18/01/20                Ngày đăng: 31/01/20

Các tác giả

1. La Việt Hồng Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2. Chu Đức Hà, Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, gen rpoB phân lập từ loài oải hương lá xẻ (Lavandula dentata) thu thập tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã được giải trình tự làm cơ sở để xây dựng cây phả hệ. Nhân giống cây oải hương bằng kỹ thuật nuôi cấy mô từ đốt thân cũng được hoàn thiện. Kết quả cho thấy, gen rpoB của L. dentata có kích thước 483 bp. Phân tích sơ đồ hình cây cho thấy loài oải hương lá xẻ trong nghiên cứu này xếp cùng nhóm với loài L. angustifolia. Đốt thân của oải hương lá xẻ được khử trùng bề mặt bằng dung dịch javel 5% trong 10 phút. Môi trường thích hợp để tái sinh và nhân nhanh chồi in vitro là MS, agar 7 g.L-1, sucrose 30 g.L-1 bổ sung BAP 0,7 mg.L-1. Số chồi/mẫu đạt 10,13; số lá/chồi đạt 9,66 và chiều cao chồi đạt 3,28 cm sau 8 tuần nuôi cấy. Môi trường phù hợp để ra rễ in vitro là MS, agar 7 g.L-1, sucrose 30 g.L-1 bổ sung NAA 0,5 mg.L-1, cho số rễ trung bình/chồi là 14,66, chiều dài rễ 1,58 cm sau 2 tuần nuôi cấy. Giá thể đất + xơ dừa (1:1) thích hợp để rèn luyện cây oải hương cấy mô, cho tỷ lệ sống đạt 65,0% sau 3 tuần rèn luyện.

Từ khóa


cấy mô, gen, oải hương, nhân nhanh, rpoB

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. Upson, S. Andrews, G. Harriott, C. King, and J. Langhorne, The genus Lavandula. Portland: Timber Press, 2004.

[2]. H. Chawla, Introduction to plant biotechnology, 3rd, editor. Enfield: Science Publishers, 2009.

[3]. S. Echeverrigaray, R. Basso, and L. Andrade, "Micropropagation of Lavandula dentata from axillary buds of field-grown adult plants,” Biologia Plantarum, vol. 49, pp. 439-442, 2005.

[4]. S. Goncalves, and A. Romano, "Micro propagation of Lavandula spp.," Methods Mol. Biol., vol. 11013, pp. 189-198, 2013.

[5]. T. V. Do, T. P. H. Mai, C. K. Pham, and V. M. Tran, "Micropropagation of lavender (Lavandula angustifolia)," J. Innov Pharmaceut Biol Sci., vol. 4, no. 2, p. 11, 2017.

[6]. A. Borges, M. S. Rosa, G. H. Recchia, J. Queiroz-Silva, E. Bressan, and E. A. Veasey, "CTAB methods for DNA extraction of sweet potato for microsatellite analysis," Scientia Agricola, vol. 66, pp. 529-534, 2009.

[7]. K. Tamura, D. Peterson, N. Peterson , G. Stecher, M. Nei, and S. Kumar. "MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods," Mol. Biol. Evol., vol. 28, no. 10, pp. 2731-2739, 2011.

[8]. T. Murashige, and F. Skoog, "A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures," Physiologia Plantarum, vol. 15, no. 3, pp. 473-497, 1962.

[9]. V. M. Nguyen, V. H. La, and X. P. Ong, Methods in plant physiology. Vietnam National University Press, Hanoi, 2013.

[10]. P. D. Hebert, A. Cywinska, S. L. Ball, and J. R. deWaard, “Biological identifications through DNA barcodes,” Proceedings Biological sciences, vol. 7, no. 270(1512), pp. 313-321, 2003.

[11]. P. M. Hollingsworth, S. W. Graham, and D. P. Little, “Choosing and Using a Plant DNA Barcode,” PLOS ONE, vol. 6, no. 5, p. e19254, 2011.

[12]. M. A. Jordan, C. M. Calvo, and J. Segura, “Micropropagation of adult Lavandula dentata plants,” Journal of Horticultural Science and Biotechnology, vol. 73, pp. 93-96, 1998.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved