ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG RI X MÁI LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI CHUỒNG HỞ | Vân | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG RI X MÁI LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI CHUỒNG HỞ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/11/19                Ngày hoàn thiện: 20/01/20                Ngày đăng: 31/01/20

Các tác giả

1. Trần Thanh Vân Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung Acid pak 4 way 2X – viết tắt là AP (axít, enzyme, chất điện giải và vi khuẩn axít lactic) do công ty Alltech cung cấp, được bổ sung vào nước uống đến các chỉ tiêu sản xuất của gà F1 (trống Ri x mái Lương Phượng) – viết tắt là Ri lai, từ 1 đến 12 tuần tuổi, nuôi vụ Hè. Thí nghiệm được tiến hành trên tổng số 600 gà, chia thành 2 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 100 con gà lặp lại 3 lần. Một nghiệm thức có bổ sung AP và nghiệm thức còn lại không bổ sung AP. Kết quả cho thấy: Bổ sung AP liên tục trong 5 ngày đầu tiên và 1 ngày/1 tuần tiếp theo, với tỷ lệ 0,5g/1 lít nước uống cho gà Ri lai đã có tác dụng tốt trên các chỉ tiêu về tỷ lệ nuôi sống, sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn, chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế, sai khác so với không bổ sung là có ý nghĩa thống kê, góp phần làm tăng thu nhập cho người chăn nuôi lên 5,60%.

Từ khóa


Sức sản xuất thịt; Acid pak 4 way 2X; gà Ri lai;

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Acid-pak-4-way-2x, [Online]. Available: https://www.alltech.com. [Accessed May 25, 2017].

[2]. I. Zulkifli, K. Juriah, N. N. Htin and I. Norazlina, “Response of heat-distressed broiler chickens to virginiamycin and probiotic-enhanced water acidifier (Acid-Pak 4-WayTM) supplementation, and early age feed restriction,” Arch.Geflügelk, 70 ( 3), S. 119- 126 , ISSN 0003-9098. © Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2006.

[3]. General Statistics Office of Vietnam, “Livestock statistics of Vietnam 2018”. [Online]. Available: http://channuoivietnam.com/thong-ke-chan-nuoi/tk-chan-nuoi/. [Accessed Nov. 12, 2019].

[4]. T. V. Tran, T. T. M. Nguyen, and T. K. D. Vu, “Effect of Acid pak 4 way supplements to the performance of Cobb 500 broilers keeping in oppened house in summer,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 177, no.7, pp. 97-103, 2018.

[5]. H. D. Bui, T. M. Nguyen, T. S. Nguyen, and H. D. Nguyen, Evaluation critiria for poultry research. Agricultural Publisher, Hanoi, 2011.

[6]. T. V. Tran, D. H. Nguyen, and T. T. M. Nguyen, Poultry husbandry textbook. Agricultural Publisher, Hanoi, 2015.

[7]. T. T. M. Nguyen, T. V. Tran, and D. T. K. Do, “Effects of Mfeed+ addition on meat production capability of f1chicken (ri x luong phuong) keeping in Thai Nguyen,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 164, no. 4, pp. 97-102, 2017.

[8]. V. H. Vo, “Sufficient levels of dietary crude protein, lysine/metabolism energy, and methionine + cystein/lysine in different seasons for crossbred (Ri x Luong Phuong) in Northern Vietnam,” PhD. dissertation, University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, p. 75, 2017.

[9]. G. V. Pham, “Influence of cassava leaf powder supplementation on meat production of Luong Phuong broiler at Thinh Dan poultry breeding Farm in Thai Nguyen,” M.S. thesis, University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, 2001.

[10]. V. T. Nguyen, and T. V. Tran, “Growth performance and meat production of crossbred Ri cock x Kabir hen and Ri cock x Luong Phuong hen in semi-intensive system in Thai Nguyen,” Journal of Animal Husbandry, vol. 8, pp. 4-6, 2004.

[11]. T. L. Nguyen, “Broiler performance of yellow Ri and advanced Ri breed in Son Dong district, Bac Giang province,” M.S. thesis, University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved