KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÁI ĐỊNH CƯ DO XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á | Quân | TNU Journal of Science and Technology

KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÁI ĐỊNH CƯ DO XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/12/19                Ngày hoàn thiện: 21/05/20                Ngày đăng: 10/06/20

Các tác giả

Nguyễn Phùng Quân Email to author, Ủy ban Dân tộc

Tóm tắt


Việc xây dựng, phát triển thủy điện luôn có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia. Từ khi bắt đầu triển khai lập kế hoạch tới khi nhà máy được đưa vào vận hành, vấn đề tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do xây dựng thủy điện còn nhiều bất cập. Một trong những thiếu sót dẫn tới bất cập đó là chính sách giải quyết việc làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh tái định cư do xây dựng thủy điệnchưa được nghiên cứu sâu cả trong nước cũng như nước ngoài. Hầu hết các khu vực xây dựng thủy điện trọng điểm là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, đó là nhóm người dễ bị tổn thương nhất nhưng lại là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp của quá trình tái định cư. Giải quyết việc làm chính là bình ổn cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số sau tái định cư nhằm bình thường và phát triển cuộc sống cũng như an ninh, xã hội, kinh tế vùng đồng bào cư trú. Bằng phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phân tích tổng kết kinh nghiệm của Lào, Myanmar, Thái Lan và Campuchia, các quốc gia thuộc nhóm Đông Nam Á lục địa có cùng tiềm năng phát triển thủy điện giống Việt Nam, nghiên cứu đưa ra bài học để xây dựng, hoàn chỉnh chính sách giải quyết việc làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số tái định cư do xây dựng thủy điện ở Việt Nam.


Từ khóa


khoa học quản lý; chính sách việc làm; chính sách dân tộc thiểu số; chính sách tái định cư; đồng bào dân tộc thiểu số

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Y. Zhang, D. He, Y. Lu, Y. Feng and J. Reznick, “The influence of large dams building on resettlement in the Upper Mekong River,” Journal of Geographical Sciences, vol. 23, pp. 947–957, 2013.

[2] M. Nakayama and R. Fujikura, “The long-term impacts of resettlement programmes resulting from dam construction projects in Indonesia, Japan, Laos, Sri Lanka and Turkey: a comparison of land-for-land and cash compensation schemes,” International Journal of Water Resources Development, vol. 29, pp. 4-13, 2013.

[3] N. Dao, “Dam Development in Vietnam: The Evolution of Dam-Induced Resettlement Policy,” Water Alternatives, vol. 3, pp. 324-340, 2010.

[4] United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), “World Small Hydropower Development Report 2016,” Tech. Report, 2016.

[5] L. B. Nam, Some basic and urgent issues about ethnic minorities in China and Southeast, Hanoi: Vietnam National University-Hanoi, 2019.

[6] National Assembly of Cambodia 1st, Khmer Citizenship Law. Phnom Penh, Cambodia: National Assembly, 1996.

[7] Rivers Coalition in Cambodia (RCC), “Rivers Coalition in Cambodia repoter 2015-2018,” Tech. Report, 2015-2018.

[8] Lao Institute of Ethnology, List of ethnic groups in Laos. Vientiane, Laos: Institute of Ethnology, 1992.

[9] Lao PDR National Assembly, Constitution of Lao PDR 1991-2003. Vientiane, Laos: National Assembly,1991-2003.

[10] Lowy Research Institute – Australia, “Annual report 2016- 2018,” Tech. Report, 2016-2018.

[11] Mekong River Commission, “State of the Basin Report 2010 MRC,” Tech. Report, 2010

[12] Lao Ministry of Labor and Social Welfare, “Annual report 2015,” Tech. Report, 2015

[13] International Labor Organization (ILO), Thai statistics 2018. Geneva, Switzerland: Office of Headquarters Operations, 2018

[14] United Nations (UN), “Statistical report of Southeast Asia region 2018,” Tech. Report, 2018.

[15] International Labor Organization (ILO), Thai statistics 2005. Geneva, Switzerland: Office of Headquarters Operations, 2005

[16] Asian Development Bank (ADB), ADB and Myanmar: Fact Sheet. Mandaluyong, Metro Manila, Philippines: Office of Headquarters Operations, 2013

[17] Government Myanmar, List of groups of people. Naypyidaw, Myanmar: Government, 2001.

[18] International Energy Agency (IEA), “Annual report 2016,” Tech. Report, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2474

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved