NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACID TRANS-CINNAMIC TRONG VỎ QUẾ CHI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACID TRANS-CINNAMIC TRONG VỎ QUẾ CHI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Khắc Tùng Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thu Quỳnh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng để xác định hàm lượng acid trans-cinnamic trong vỏ quế chi thu hái ở Lạng Sơn bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Phương pháp nghiên cứu: Vỏ quế chi sau khi sơ chế được chiết bằng kỹ thuật Soxhlet với dung môi methanol. Hàm lượng acid trans-cinnamic trong dịch chiết được định lượng bằng phương pháp HPLC với cột pha đảo (C8, 150 mm x 4,6 mm, 5 µm), pha động acetonitril/ dung dịch acid acetic 0,2%, (65: 35 v/v) tốc độ dòng là 1,0 ml/ phút, bước sóng phát hiện 280 nm. Phương pháp phân tích được thẩm định các chỉ tiêu: Độ phù hợp hệ thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ chính xác, độ đúng, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng. Kết quả: Phương pháp HPLC với thông số đã lựa chọn pic acid trans-cinnamic có thời gian lưu khoảng 7,4 phút. Phương pháp phân tích có độ đặc hiệu cao, tính thích hợp của hệ thống với độ lệch chuẩn tương đối (RSD %) của thời gian lưu và diện tích pic trong các phép thử là 0,89% và 0,10%; độ đúng có tỷ lệ tìm lại khoảng 98,19% với độ lệch chuẩn tương đối RSD < 2%; độ lặp lại có RSD = 1,70%. Khoảng tuyến tính được xây dựng với nồng độ acid trans-cinnamic trong khoảng 0,1 mg/ml đến 1,0 mg/ml có hệ số tương quan r ≈ 1. Phương pháp đã xây dựng phù hợp để xác định hàm lượng acid trans-cinnamic có trong dược liệu.

Từ khóa


Quế chi, tinh dầu quế, acid trans-cinnamic, sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), thẩm định

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved