SỰ LO LẮNG KHI HỌC KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH DIỄN RA TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

SỰ LO LẮNG KHI HỌC KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH DIỄN RA TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/02/20                Ngày hoàn thiện: 03/05/20                Ngày đăng: 18/05/20

Các tác giả

1. Diêm Thị Thu Thủy Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Phi Hồng Hà, Trung tâm Ngoại ngữ AMes Nam Định

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu về sự lo lắng khi nghe tiếng Anh của 171 sinh viên không chuyên ngữ năm thứ nhất Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tác giả đã sử dụng bảng câu hỏi và phỏng vấn bán cấu trúc. Việc phân tích các dữ liệu thu thập được đã chỉ ra rằng mặc dù sinh viên coi kỹ năng nghe như một kỹ năng quan trọng trong quá trình học tiếng Anh, nhưng các em không có cảm giác thích thú và hài lòng trong lớp học nghe. Từ kết quả này, tác giả đã đưa ra một số gợi ý để giảm sự lo lắng khi học nghe như sau: (1) sử dụng phương pháp đa dạng để truyền đạt thông tin của băng nghe, (2) áp dụng nhiều chiến lược để cải thiện trình độ nghe của sinh viên, (3) tạo động lực cho sinh viên và không khí thoải mái để học tập kỹ năng này. 


Từ khóa


sự lo lắng; kỹ năng nghe; sinh viên; tiếng Anh; lớp học.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. W. K. Ho and R. Wong, English language teaching in East Asia today: changing policies and practices. Eastern Universities Press, 2003.

[2]. N. T. M. Hoa and N. Q. Tuan, “Teaching English in Primary Schools in Vietnam: An Overview,” Current Issues Languages Planning, vol. 8, no. 2, pp. 162–173, Sep. 2007, doi: 10.2167/cilp106.0.

[3]. H. T. M. Nguyen, “Primary English language education policy in Vietnam: Insights from implementation,” Current Issues Languages Planning, vol. 12, no. 2, pp. 225–249, May 2011, doi: 10.1080/14664208.2011.597048.

[4]. Y. A. Ko, “The Effects of Pedagogical Agents on Listening Anxiety and Listening Comprehension in an English as a Foreign Language Listening Comprehension in an English as a Foreign Language Context Context,” Ph.D. dissertation, Utah State University, 2010.

[5]. X. Xu, “Empirical study on the english listening learning anxiety,” Theory Practice Language Studies, vol. 3, no. 8, pp. 1375–1380, 2013, doi: 10.4304/tpls.3.8.1375-1380.

[6]. A. M. Al-Sawalha, “Qualitative and Quantitative Study on Listening Anxiety of Jordanian Students Majoring in English Language at Jerash University,” International Journal Humanity Social Science, vol. 6, no. 1, pp. 82–93, 2016.

[7]. L. T. T. Huyen, “Students’ English listening anxiety: causes and solutions,” M.S. thesis, University of Foreign Languages and International Studies, 2010.

[8]. J. W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. SAGE Publications, 2013.

[9]. J. Hughes, H. Stephenson, and P. Dummett, Life A1: Student Book. Cengage Learning, 2015.

[10]. M. Liu and J. Jackson, “An Exploration of Chinese EFL Learners’ Unwillingness to Communicate and Foreign Language Anxiety,” Modern Languages Journal, vol. 92, no. 1, pp. 71–86, Mar. 2008, doi: 10.1111/j.1540-4781.2008.00687.x.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2582

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved