ẢNH HƯỞNG CỦA LO ÂU TRƯỚC MỔ ĐẾN SỰ HỒI PHỤC CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Vũ | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA LO ÂU TRƯỚC MỔ ĐẾN SỰ HỒI PHỤC CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Trần Anh Vũ Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Sơn, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Xác định sự ảnh hưởng của lo lắng trước mổ với sự hồi phục của bệnh nhân sau phẫu thuật ổ bụng tại khoa Ngoại – Tiêu Hóa Gan mật bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018. Phương pháp nghiên cứu: Thực hiện theo phương pháp mô tả tiến cứu trên 82 bệnh nhân tại khoa Ngoại-Tiêu Hóa-Gan mật Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kết quả: Điểm trung bình lo lắng trước phẫu thuật của bệnh nhân 51,9 ± 7,7. Trong đó, đa số bệnh nhân có mức độ lo âu trung bình (79,3%), tỷ lệ bệnh nhân lo âu ít chiếm 7,3%, có 11 bệnh nhân chiếm 13,4% lo âu nhiều trước phẫu thuật. Điểm đau trung bình của bệnh nhân sau mổ 5,6 ± 1,1 trong đó bệnh nhân đau ở mức độ trung bình chiếm 69,5%, bệnh nhân đau nhiều chiếm 30,5%. Thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân 10,7 ± 1,8 ngày. Lo âu trước mổ có khả năng dự đoán 13,3% sự thay đổi của mức độ đau sau mổ và 5,6% sự thay đổi của thời gian nằm viện. Kết luận: Lo âu trước mổ là yếu tố dự đoán có ý nghĩa thống kê với sự hồi phục của bệnh nhân sau phẫu thuật ổ bụng.

Từ khóa


Ảnh hưởng; lo âu trước mổ; phẫu thuật ổ bụng; hồi phục; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved