NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ RHODAMIN-B TRONG NƯỚC BẰNG CÁC VẬT LIỆU TỔNG HỢP HYDROTANXIT CẤY Cu2+ | Somxayasine | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ RHODAMIN-B TRONG NƯỚC BẰNG CÁC VẬT LIỆU TỔNG HỢP HYDROTANXIT CẤY Cu2+

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/03/20                Ngày hoàn thiện: 08/04/20                Ngày đăng: 19/08/20

Các tác giả

1. Syamone Somxayasine, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Văn Nhượng Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Quốc Dũng, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chúng tôi báo cáo kết quả tổng hợp các vật liệu hydrotanxit CuMgAl theo phương pháp đồng kết tủa sử dụng các muối nitrat của Mg2+, Al3+, Cu2+ và Na2CO3, ở pH = 9,5 điều chỉnh bởi NaOH 2,0 M. Đặc trưng cấu trúc vật liệu được tiến hành bằng giản đồ XRD; ảnh TEM; phổ EDS, đường đẳng nhiệt hấp phụ/ giải hấp phụ N2 (BET), phổ UV-Vis DRS. Kết quả phân tích cho thấy, các mẫu vật liệu tổng hợp đều có cấu trúc lớp kép của hydrotanxit và đều có khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng nhìn thấy. Độ chuyển hóa rhodamin-B tăng khi tỉ lệ Cu2+ được cấy trong các mẫu từ 0 – 3,0. Các kết quả thu được cho thấy 3 mẫu vật liệu CuMgAl2,0, CuMgAl2,5 và Cu-MgAl3,0 có khả năng phân hủy rhodamin-B rất tốt dưới ánh sánh khả kiến của đèn LED 30 W.


Từ khóa


Hydrotanxit; đồng kết tủa; đặc trưng cấu trúc; quang xúc tác; độ chuyển hóa

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. T. Li, N. Haralampos, and Miras, “Review Polyoxometalate (POM)-Layered Double Hydroxides (LDH) Composite Materials: Design and Catalytic Applications,” Catalysts, vol. 7, p. 260, 2017.

[2]. S. Xia, and L. Zhang, “Photocatalytic degradation of methylene blue with a nanocomposite system: synthesis. photocatalysis and degradation pathways,” Phys. Chem. Chem. Phys., vol. 17, pp. 5345-5351, 2015, doi: 10.1039/c4cp03877k, 2014.

[3]. D. L. Liany, Miranda, R. Carlos, and Bellato, “Hydrotalcite-TiO2 magnetic iron oxide intercalated with the anionic surfactant dodecylsulfate in the photocatalytic degradation of methylene blue dye,” Journal of Environmental Management, vol. 156, pp. 225-235, 2015.

[4]. F. Amor1, A. Diouri, and I. Ellouzi, “High efficient photocatalytic activity of Zn-Al-Ti layered double hydroxides nanocomposite,” MATEC Web of Conferences, vol. 149, p. 01087, 2018.

[5]. V. N. Vu, and C. T. Nguyen, “Synthesis, characterization of sets Ti-Cu/hydrotalcite and examination degradation rhodamine-B in water,” Journal of Chemistry, vol. 57 (2e1.2), pp. 210-215, 2019.

[6]. Y. Zhu, and R. Zhu, “Plasmonic Ag coated Zn/Ti-LDH with excellent photocatalytic activity,” Applied Surface Science, vol. 433, pp. 458-467, 2018.

[7]. T. T. Nguyen, and T. K. H. Le, “Catalytic oxidation of styrene over Cu-doped hydrotalcites,” Chemical Engineering Journal, vol. 279, pp. 840-850, 2015.

[8]. K. D. H. Nguyen, and N. D. Hoang, “Study on synthesis and characterization of Mg-Al hydrotalcite catalyst system for decacboxylation reaction of coconut oil collecting hydrocarbons,” Journal of Science and Technology, vol. 52, no. 6, pp. 755-764, 2014.

[9]. O. Saber, and T. Zakib, “Carbon monoxide oxidation using Zn–Cu–Ti hydrotalcite-derived catalysts,” J. Chem. Sci., vol. 126, no. 4, pp. 981-988, 2014.

[10]. H. T. T. Nguyen, H. P. Tran, and Q. C. Nguyen, “Layered double hydroxides Cu-Al: Synthetic and catalytic applications in the alkylation reaction of indole with benzaldehydes,” Science & Technology Development, vol. 19, no. T6, pp. 95-102, 2016.

[11]. L. Wang, and A. Kong, “Direct synthesis. characterization of Cu-SBA-15 and its high catalytic activity in hydroxylation of phenol by H2O2,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, vol. 230, pp. 143-150, 2005.

[12]. M. Yao, and Y. Tang, “Photocatalytic activity of CuO towards HER in catalyst from oxalic acid solution under simulated sunlight irradiation,” Trans. Nonferrous Met. Soc. China, vol. 20, pp. 1944-1949, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2840

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved