MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH CHO TRẺ BÚ SỚM CỦA BÀ MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018 | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH CHO TRẺ BÚ SỚM CỦA BÀ MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Sơn Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Anh Vũ, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá thực hành cho trẻ bú sớm của bà mẹ và xác định các yếu tố liên quan đến thực hành và kỹ năng cho con bú sớm của bà mẹ tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, thiết kết cắt ngang được thực hiện trên 82 bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong thời gian nghiên cứu. Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ cho con bú sớm trong 1 giờ đầu trong nghiên cứu đạt 86,6%, bà mẹ thực hành đúng về cho bú mẹ hoàn toàn chiếm 69,5%. Có 54 bà mẹ chiếm 65,9% có tư thế cho bú đúng, bà mẹ cho trẻ ngậm bắt vú đúng khi bú chiếm 62,2%. Tuổi và trình độ học vấn không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với thực hành cho bú sớm ở bà mẹ. Tuổi và trình độ học vấn có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với kỹ năng cho bú sớm ở bà mẹ. Kết luận: Tỷ lệ bà mẹ cho con bú sớm đạt cao, tuổi và trình độ học vấn có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với kỹ năng cho bú sớm ở bà mẹ.

Từ khóa


Yếu tố liên quan, thực hành, cho trẻ bú sớm, bà mẹ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved