PHƯƠNG THỨC CHO VAY ỦY THÁC QUA CÁC TỔ CHỨC NÔNG DÂN CÓ THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ THU NHẬP THẤP KHÔNG? BẰNG CHỨNG TỪ VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM | Luận | TNU Journal of Science and Technology

PHƯƠNG THỨC CHO VAY ỦY THÁC QUA CÁC TỔ CHỨC NÔNG DÂN CÓ THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ THU NHẬP THẤP KHÔNG? BẰNG CHỨNG TỪ VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/04/20                Ngày hoàn thiện: 22/05/20                Ngày đăng: 10/06/20

Các tác giả

Đỗ Xuân Luận Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của bài viết này nhằm kiểm định giả thuyết cho rằng phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức của nông dân có ý nghĩa trong khắc phục bất cân xứng thông tin và thúc đẩy tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ gia đình. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy logistic, với dữ liệu được thu thập từ khảo sát 548 hộ trồng quế ở Tây Bắc, Việt Nam. Kết quả cho thấy thành viên trong các tổ chức nông dân tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp cận với tín dụng ngân hàng không cần tài sản thế chấp. Các tổ chức hội giúp ngân hàng lựa chọn tốt hơn các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn, tổ chức cho vay theo nhóm, qua đó giảm rủi ro và chi phí giao dịch. Thành công của các tổ chức hội có thể do họ đã khai thác kiến thức địa phương để tiến hành cho vay theo nhóm, qua đó giúp khắc phục bất cân xứng thông tin trong thị trường tín dụng nông nghiệp. Cần tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên cho cán bộ của các hội và các tổ tiết kiệm, vay vốn để thu hẹp khoảng cách tín dụng; xây dựng sở dữ liệu số để chia sẻ thông tin giữa các ngân hàng và các hội liên quan đến các vấn đề ủy thác cho vay. Kết quả nghiên cứu cũng đề xuất các can thiệp chính sách khả thi để giải quyết vấn đề bất cân xứng thông tin trong thị trường tín dụng nông nghiệp.


Từ khóa


Tín dụng; hộ gia đình; tổ chức nông dân; Tây Bắc; Việt Nam.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] R. E. Isoto, A. G. Sam, and D. S. Kraybill, "Uninsured Health Shocks and Agricultural Productivity among Rural Households: The Mitigating Role of Micro-credit," The Journal of Development Studies, vol. 53, pp. 2050-2066, 2017.

[2] M. Arouri, N. V. Cuong, and A. B. Youssef, "Natural Disasters, Household Welfare, and Resilience: Evidence from Rural Vietnam," World Development, vol. 70, pp. 59-77, 2015.

[3] D. X. Luan, and N. T. L. Anh, "Poverty targeting and income impact of subsidised credit on accessed households in the Northern Mountainous Region of Vietnam," Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, vol. 116, pp. 173-186, 2015.

[4] P. V. Rao, and S. H. Gan, "Cinnamon: a multifaceted medicinal plant", Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, pp. 1-12, 2014.

[5] Yen Bai Statistics Office, Yen Bai Statistical Year Book. Hanoi: Statistical Publishing House, 2018.

[6] P. D. Khoi, C. Gan, G. V. Nartea, and D. A. Cohen, "Formal and informal rural credit in the Mekong River Delta of Vietnam: Interaction and accessibility," Journal of Asian Economics, vol. 26, pp.1-13, 2013.

[7] N. H. Chi, and C. J. Nordman, "Household Entrepreneurship and Social Networks: Panel Data Evidence from Vietnam," The Journal of Development Studies, vol. 54, pp.594-618, 2018.

[8] C. Bai, B. Shi, F. Liu, and J. Sarkis, "Banking credit worthiness: Evaluating the complex relationships," Omega, vol.83, pp.26-38, 2018.

[9] B. Baulch, T. T. K. Chuyen, D. Haughton, and J. Haughton, "Ethnic minority development in Vietnam," The Journal of Development Studies, vol. 43, pp.1151-1176, 2007.

[10] N. L. Thanh, N. H. P. Anh, S. Van Passel, H. Azadi, and P. Lebailly, "Access to Preferential Loans for Poverty Reduction and Rural Development: Evidence from Vietnam," Journal of Economic Issues, vol.52, pp. 246-269, 2018.

[11] R. Mu, and D. Van De Walle, "Rural Roads and Local Market Development in Vietnam," The Journal of Development Studies, vol. 47, pp.709-734, 2011.

[12] G. Sen, and S. De, "How Much Does Having a Bank Account Help the Poor?" The Journal of Development Studies, vol.54, pp.1551-1571, 2018.

[13] D. Marie-Vivien, and I. Vagneron, "One size fits all or tailor-made? Building appropriate certification systems for geographical indications in Southeast Asia," World Food Policy, vol.4, pp.105-126, 2017.

[14] X. Giné, and D. Karlan, S. Dean, "Group versus individual liability: Short and long term evidence from Philippine microcredit lending groups," Journal of Development Economics, vol.107, pp.65-83, 2014.

[15] J. De Quidt, T. Fetzer, and M. Ghatak, "Group lending without joint liability," Journal of Development Economics, vol.121, pp.217-236, 2016.

[16] General Statistical Office, Statistical Handbook of Vietnam, Hanoi: Statistical Publishing House, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2943

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved