Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HIẾU ĐỐI VỚI QUAN HỆ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY | Anh | TNU Journal of Science and Technology

Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HIẾU ĐỐI VỚI QUAN HỆ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Ngô Thị Lan Anh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thu Thủy, University of Education - TNU

Tóm tắt


Đạo Hiếu là giá trị hàng đầu của đạo làm người, là nền tảng của xã hội. Người Việt Nam rất coi trọng Hiếu. Trong quan hệ gia đình ở nước ta, Đạo Hiếu có ý nghĩa, vai trò quan trọng, nó không chỉ là một chuẩn mực đạo đức, một tiêu chuẩn để đánh giá mà còn là một nguyên tắc hành động, một nguyên lý ứng xử của con cái đối với cha mẹ, ông bà và những người thân trong gia đình. Trước những tác động của xã hội hiện đại, trong quan hệ gia đình ở Việt Nam hiện nay vẫn cần phải coi trọng Đạo Hiếu, vẫn phải xem hiếu là “nết đầu trong trăm nết”, là giá trị đạo đức hàng đầu của mỗi thành viên trong gia đình.


Từ khóa


Hiếu, Đạo Hiếu, gia đình, quan hệ gia đình, đạo làm người.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved