ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG THỜI KỲ MỚI | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Tuấn Email to author, University of Sciences – TNU
2. Lê Văn Hiếu, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Công tác tuyên truyền là một trong ba bộ phận tạo thành công tác tư tưởng của Đảng và được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau. Trong công tác tuyên truyền thì tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng, chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân một cách cụ thể, trực tiếp. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ về số lượng, chất lượng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Từ khóa


công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, Đảng, Nhà nước, báo cáo viên, tuyên truyền viên, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved