THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Thành | TNU Journal of Science and Technology

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/05/20                Ngày hoàn thiện: 28/05/20                Ngày đăng: 01/06/20

Các tác giả

1. Trần Minh Thành Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Trần Ánh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thái độ của sinh viên không chuyên đối với việc học tiếng Anh tập trung vào ba yếu tố của thái độ (nhận thức, cảm xúc và hành vi), và đối với việc giảng dạy tiếng Anh. Tổng số 207 sinh viên năm thứ hai tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên đang theo học học phần Anh văn 3 tham gia trả lời khảo sát trực tuyến thông qua Google Form. Bảng câu hỏi điều tra được thiết kế dựa trên nghiên cứu của Hohental (2003) và Ahmed (2015) bao gồm 15 nhận định với 5 mức lựa chọn theo thang Likert được sử dụng làm công cụ thu thập dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trong ba yếu tố của thái độ, sinh viên thể hiện nhận thức tích cực về việc học tiếng Anh, nhưng cảm xúc và hành vi của họ đối với việc học biểu hiện khá tiêu cực. Ngoài ra, thái độ của sinh viên với việc dạy học tiếng Anh hiện tại khá đa dạng. Nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý về giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng sinh viên không chuyên. Nghiên cứu này không những là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên tiếng Anh quan tâm đến việc nghiên cứu các yếu tố cá nhân của người học, đặc biệt là thái độ mà còn hữu ích cho các cơ sở đào tạo có bối cảnh tương tự trong việc rà soát các mục tiêu giáo dục.


Từ khóa


Giảng dạy tiếng Anh; thái độ; thái độ ngôn ngữ; nhận thức; cảm xúc; hành vi

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. G. W. Allport, “Attitudes,” in A Handbook of Social Psychology, C. Murchison, Ed. London: Worcester, Mass., Clark University Press, 1935, p. 810.

[2]. M. Fishbein and I. Ajzen, “Changing Beliefs, Attitudes, Intentions, and Behaviours,” in Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, London: Addison - Wesley Publishing Company, 1975, pp. 386–410.

[3]. H. C. Triandis, Attitude and attitude change. New York: Wiley, 1971.

[4]. D. Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.

[5]. R. C. Gardner, “Attitudes and Motivation: Their Role in Second-Language Acquisition,” TESOL Quarterly, vol. 2, no. 3, p. 141, 1968, doi: 10.2307/3585571.

[6]. R. Ellis, The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994.

[7]. F. Lennartsson, “Students’ motivation and attitudes towards learning a second language: British and Swedish students’ points of view,” Independent Thesis Basic Level, School of Humanities, Växjö University, 2008.

[8]. C. V. Bhaskar and S. Soundiraraj, “A study on change in the attitude of students towards English language learning,” English Language Teaching, vol. 6, no. 5, pp. 111–116, 2013, doi: 10.5539/elt.v6n5p111.

[9]. A. Hohenthal, “English in India: Loyalty and attitudes,” May, 2003. [Online]. Available: http://www.languageinindia.com/may2003/annika.html [Accessed Apr. 15, 2020].

[10]. S. Ahmed, “Attitudes towards English Language Learning among EFL Learners at UMSKAL,” Journal of Education and Practice, vol. 6, no. 18, pp. 6–17, 2015.

[11]. Y. Januariza and S. Hendriani, “Students’ Anxiety in Learning Speaking,” In Procceeding of the Fourth International Seminar on English Language and Teaching (ISELT-4), '04, 2016, pp. 468–474.

[12]. L. V. Canh and R. Barnard, “Curricular innovation behind closed classroom doors: a Vietnamese case study,” Prospect: An Australian Journal of Teaching/Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), vol. 24, no. 2, pp. 20–33, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3132

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved