KẾT QUẢ SỐ CHO BÀI TOÁN TÌM NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐẶT KHÔNG CHỈNH | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ SỐ CHO BÀI TOÁN TÌM NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐẶT KHÔNG CHỈNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/05/20                Ngày hoàn thiện: 30/11/20                Ngày đăng: 30/11/20

Các tác giả

1. Vũ Thị Ngọc, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Nguyễn Tất Thắng Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nhiều vấn đề của các lĩnh vực trong khoa học kỹ thuật cũng như kinh tế xã hội dẫn đến bài toán tìm một đại lượng x H chưa biết từ bộ dữ kiện ban đầu (f1, . . . , fN) HN, N ≥ 1, ở đây H là không gian Hilbert thực. Trên thực tế, bộ dữ liệu (f1, . . . , fN) nhận được bằng việc đo đạc trực tiếp trên các tham số và thường không được biết chính xác, chỉ được cho xấp xỉ bởi fiδ H. Bài toán này được mô hình hóa bởi hệ phương trình toán tử. Vì vậy, ta cần nghiên cứu và đề xuất phương pháp giải ổn định cho lớp bài toán trên. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một phương pháp hiệu chỉnh lặp trong không gian Hilbert thực giải bài toán tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử phi tuyến đặt không chỉnh. Đồng thời, chúng tôi chứng minh sự hội tụ mạnh của phương pháp, đưa ra một áp dụng giải bài toán tối ưu và hai ví dụ số minh họa cho sự hiệu quả của phương pháp được đề xuất.
Từ khóa


Bài toán đặt không chỉnh; hệ phương trình toán tử phi tuyến; toán tử đơn điệu; không gian Hilbert; phương pháp hiệu chỉnh; phương pháp hiệu chỉnh lặp.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Ng. Buong, "Regularization for unconstrained vector optimization of convex functionals in Banach spaces," Computational Mathematics and Mathematical Physics, vol. 46, no. 3, pp. 354-360, 2006.

[2]. Ng. Buong, T.T. Huong and Ng.T.T. Thuy, "A quasi-residual principle in regularization for a common solution of a system of nonlinear monotone ill-posed equations," Russian Mathematics, vol. 60, no. 3, pp. 47-55, 2016.

[3]. T.T. Huong, J.K. Kim, Ng.T.T. Thuy, "Regularization for the problem of finding a solution of a system of nonlinear monotone ill-posed equations in Banach spaces," Journal of the Korean Mathematical Society, vol. 55, no. 4, pp. 849-875, (2018).

[4]. Ng. T. T. Thuy, "Regularization for a system of inverse-strongly monotone operator equations," Nonlinear Functional Analysis and Applications, vol. 17, no. 1, pp. 71-87, 2012.

[5]. Y.I. Alber and I.P. Ryazantseva, Nonlinear IllPosed Problems of Monotone Types, Springer, Dordrecht, 2000.

[6]. A. Bakushinsky and A. Goncharsky, Ill-posed problem: Theory and Applications, Kluwer Acad. Publ, 1994.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3140

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved