LINH HÓA TỬ CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẤU TRÚC VÀNH | An | TNU Journal of Science and Technology

LINH HÓA TỬ CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẤU TRÚC VÀNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/05/20                Ngày hoàn thiện: 29/08/20                Ngày đăng: 04/09/20

Các tác giả

Trần Nguyên An Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cho (R, m) là vành Noether địa phương, A R-môđun Artin, và M R-môđun hữu hạn sinh. Ta có Ann R(M/ p M) = p với mọi p Var(Ann R M). Do đó rất tự nhiên ta xét tính chất sau về linh hóa tử của môđun Artin

Ann R(0 : A p) = p for all p Var(Ann R A). ()

Cho i ≥ 0 là số nguyên. Alexander Grothendieck đã chỉ ra rằng môđun đối đồng điều địa phương Hi m(M) là Artin. Tính chất () của các môđun đối đồng điều địa phương liên hệ mật thiết với cấu trúc vành cơ sở. Trong bài báo này, chúng tôi chỉ ra với mỗi p Spec(R) mà Hmi (R/ p) thỏa mãn tính chất (*) với mọi i thì R/ p là catenary phổ dụng và các thớ hình thức của R trên p là Cohen-Macaulay.


Từ khóa


Đối đồng điều địa phương; catenary phổ dụng; thớ hình thức; môđun Artin; vành Cohen-Macaulay

Toàn văn:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3194

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved