PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN MỘT SỐ QUẢNG CÁO CỦA NIVEA | Du | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN MỘT SỐ QUẢNG CÁO CỦA NIVEA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Trọng Du, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Phượng Email to author, Đại học Thái Nguyên
3. Dương Hồng Yến, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu một phần kết quả của nghiên cứu gần đây được thực hiện với 3 mục tiêu: (1) phân tích các đặc điểm ngôn ngữ của quảng cáo Nivea được thiết kế để thu hút khách hàng; (2) chỉ ra các chiến lược diễn ngôn được sử dụng trong quảng cáo của Nivea để xây dựng khái niệm về vẻ đẹp lý tưởng và (3) tìm hiểu những tác động xã hội của quảng cáo sản phẩm làm đẹp Nivea. Mô hình phân tích diễn ngôn ba chiều của Fairclough được áp dụng để phân tích 18 quảng cáo Nivea được đăng trên trang web https://www.nivea.co.uk. Do giới hạn về độ dài, nên bài báo này chỉ trình bày kết quả đạt được của hai vấn đề nghiên cứu đầu tiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy về đặc điểm từ vựng, các nhà quảng cáo Nivea đã sử dụng cả từ vựng tích cực và tiêu cực, thuật ngữ khoa học, từ mượn hoặc thuật ngữ, đại từ ngôi thứ hai. Tiêu đề quảng cáo phần lớn được viết dưới dạng câu đơn hoặc cụm từ đơn giản còn nội dung quảng cáo được thiết kế dài và phức tạp hơn với việc sử dụng các hình thức so sánh, câu đề nghị, dạng thức chủ động, bị động và các thì hiện tại, tương lai. Các quảng cáo còn sử dụng các biện pháp tu từ như phép lặp và so sánh để tạo ấn tượng và thu hút sự chú ý của khách hàng. Các chiến lược diễn ngôn bao gồm tự đại diện tiêu cực và tích cực, thổi phồng, cung cấp bằng chứng khoa học, nhấn mạnh vẻ đẹp khỏe mạnh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với khách hàng đã được áp dụng để xây dựng hình tượng cái đẹp của nhà sản xuất, truyền tải hình tượng đó cho khách hàng và thuyết phục họ sử dụng sản phẩm.


Từ khóa


phân tích diễn ngôn; Nivea; quảng cáo; đặc điểm ngôn ngữ; chiến lược diễn ngôn

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Goddard, A., The language of advertising (2nd ed.), New York: Routledge, 2002.

[2]. Cook, G., Discourse of advertising, New York, NY: Routledge, 2001.

[3]. Baykal, N., Multimodal Construction of Female Looks: An Analysis of Mascara Advertisements, Dilbilim Araştırmaları Dergisi, (2), 39-59, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2016.

[4]. Islam, N. N., Billboard Advertisements: A Critical Discourse Analysis on Corporate Social Responsibilities. Australasian Journal of Law, Ethics and Governance (AJLEG), 2(2), pp. 154-164, 2016.

[5]. Tahmasbi, S. & Kalkhajeh, S. G., Critical discourse analysis: Iranian banks advertisements, Asian Economic and Financial Review, 3(1), pp. 124 – 145, 2013.

[6]. Rosul, S., A Critical Discourse Analysis of Fairness-Product Advertisements for Women and Men, Master thesis of Arts in English, East West Universtity, Bangladesh, 2011.

[7]. Kaur, K., Arumugam, N., & Yunus, N.M., “Beauty product advertisements: A critical discourse analysis”. Asian Social Science, 9(3), pp. 61-71, 2013.

[8]. Nugrawidhanti, D. M. R., A Critical Discourse Analysis on Oriflame Beauty Product Advertisements. Yogyakarta: Sanata Dharma University, Indonesia, 2016.

[9]. https://www.nivea.co.uk/

[10]. Fairclough, N., Language and Power. United Kingdom: Longman, 2001.

[11]. Fairclough, N., Discourse and social change, Cambridge: Polity Press, 1992.

[12]. Vahid, H. & Esmae’li, S., The power behind images: Advertisement discourse in focus. International Journal of Linguistics, 4(4), 36-51, 2012.

[13]. Janks, H., Critical Discourse Analysis as a Research Tool, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 18:3, 329-342, 1997. http://dx.doi.org/10.1080/0159630970180302

[14]. Dasgupta, S., Discourse Analysis of Telecom Ads: A Critical Insight from the Applied Linguistics Perspective, Master Thesis of Arts in English, BRAC University, 2015.

[15]. Iqbal, A., Danish, M. H. & Tahir, M. R., Exploitation of Women in Beauty Products of “Fair and Lovely”: A Critical Discourse Analysis Study. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), 2(9), pp. 122-131, 2014.

[16]. MacGill, M., Which sunscreen should I use? updated 18 June 2018, https://www.medicalnews today.com/articles/306838.php

[17]. https://www.swarthmore.edu/writing/passive-voice-0

[18]. https://louisville.edu/writingcenter/for-students-1/handouts-and-resources/handouts-1/active-and-passive-voice

[19]. Vaičenonienė, J., The language of advertising: Analysis of English and. Lithuanian advertising texts. Studies about Language, (9), 43-55, 2006.

[20]. Fairclough, N., Language and Power. United Kingdom: Longman, 1989.

[21]. Sutton, D. H., Globalizing ideal beauty: How female copywriters of J. Walter Thomson advertising agency redefined beauty for the twentieth century. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

[22]. Lane, W. R., King, K. W. & Reichert, T., Kleppner’s advertising procedure (18th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.

[23]. Shah, F., “A Puffery Advertisement Study In India And Its Impact On Audiences”, SANYOJAK International Journal of Commerce and Management, Vol. 4. 110, 2016. https://www.researchgate.net/publication/311901672_A_Puffery_Advertisement_Study_In_India_And_Its_Impact_On_Audiences.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.324

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved