QUỸ TÍCH KHÔNG CONHEN-MACAULAY CHIỀU LỚN HƠN S | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

QUỸ TÍCH KHÔNG CONHEN-MACAULAY CHIỀU LỚN HƠN S

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Lưu Phương Thảo Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cho (R,m) là một vành địa phương Noether, M là một R-môđun hữu hạn sinh. Cho s> -1 là một số nguyên. Theo ...

Từ khóa


môđun Cohen-Macaulay chiều lớn hơn s, quỹ tích không Cohen-macaulay chiều lớn hơn s, giả giá thứ i, chiều Nother, thương của vành Cohen-Macaulay địa phương

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved