MỘT ĐỊNH LÝ DUY NHẤT CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH TRÊN HÌNH VÀNH KHUYÊN CHUNG NHAU CÁC SIÊU MẶT | Phương | TNU Journal of Science and Technology

MỘT ĐỊNH LÝ DUY NHẤT CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH TRÊN HÌNH VÀNH KHUYÊN CHUNG NHAU CÁC SIÊU MẶT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Hà Trần Phương Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Quang Ninh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi chứng minh một kết quả về vấn đề duy nhất cho đường cong chỉnh hình trên hinh vành khuyên chung nhau mọt họ các siêu mặt ở vị trí tổng quát đói với phép nhúng Veronese.

Từ khóa


định lý duy nhất, siêu mặt, hình vành khuyên

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved