KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI CHO ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN | Anh | TNU Journal of Science and Technology

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI CHO ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Lan Anh Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Đào Thị Hương, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hợp tác xã ngày nay có vị trí và vai trò rất quan trọng, khi vừa hỗ trợ các thành viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bản chất mô hình hợp tác xã kiểu mới là việc giải phóng sức lao động, sức sáng tạo, trên cơ sở phân chia lợi ích phù hợp giữa các thành viên. Yếu tố mang lại thành công của các hợp tác xã kiểu mới đến từ nhiều phía, trong đó nổi bật lên vấn đề “lợi ích” phải được đặt lên hàng đầu và đóng góp của từng thành viên phải được ghi nhận và trả công tương xứng. Do vậy, mỗi hợp tác xã cần được bố trí, sắp xếp lại tổ chức hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn lợi ích của thành viên với lợi ích của hợp tác xã, tạo động lực khuyến khích để thành viên gắn bó lâu dài với hợp tác xã, có như vậy mới hình thành một mô hình hợp tác xã kiểu mới vận hành và gắn kết lợi ích của thành viên tham gia có hiệu quả.


Từ khóa


Hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới, mô hình hợp tác xã kiểu mới, tỉnh Bắc Kạn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved