ĐIỀU KHIỂN BÁM NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN | Bình | TNU Journal of Science and Technology

ĐIỀU KHIỂN BÁM NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Đăng Bình Email to author, Trường Đại học Việt Bắc
2. Đỗ Khắc Đức, Đại học Curtin
3. Nguyễn Văn Vị, Trường Đại học Việt Bắc
4. Nguyễn Văn Hùng, Trường Đại học Việt Bắc

Tóm tắt


Trình bày một ứng dụng lý thuyết điều khiển nhóm trong (Khac-Duc Do và cộng sự, 2019) vào việc thiết kế các bộ điều khiển nhóm bám trong mặt phẳng nằm ngang cho một nhóm N phương tiện đường biển chịu  tác động của môi trường biển. Người đọc tham khảo (Khac-Du Do và cộng sự, 2019) để khảo sát về lý thuyết thiết kế điều khiển hợp tác.

Từ khóa


Điều khiển nhóm, các phương tiện giao thông đường biển

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved