THUẬT TOÁN GẦN KỀ CHO BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN ĐƠN ĐIỆU | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

THUẬT TOÁN GẦN KỀ CHO BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN ĐƠN ĐIỆU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/06/20                Ngày hoàn thiện: 25/08/20                Ngày đăng: 04/09/20

Các tác giả

1. Trần Văn Thắng Email to author, Trường Đại học Điện lực
2. Nguyễn Minh Khoa, Trường Đại học Điện lực
3. Phan Thị Tuyết, Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra thuật toán mới cho bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu dưới dạng mở rộng trong không gian Rn với hàm giá là đơn điệu, liên tục L-Lipschitz trên toàn không gian Rn. Thuật toán mà chúng tôi đưa ra chỉ bao gồm một toán tử kề trong mỗi bước lặp và là sự kết hợp giữa toán tử kề với kỹ thuật lặp Halpern. Sự hội tụ mạnh của dãy lặp sinh bởi thuật toán được thiết lập với các giả thiết thông thường trong không gian Rn.


Từ khóa


Bất đẳng thức biến phân; liên tục Lipschitz; đơn điệu; phép chiếu; toán tử kề

Toàn văn:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3374

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved