GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN GIAI ĐOẠN COVID-19 VỀ HỌC TIẾNG ANH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TIẾP | Đào | TNU Journal of Science and Technology

GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN GIAI ĐOẠN COVID-19 VỀ HỌC TIẾNG ANH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TIẾP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/07/20                Ngày hoàn thiện: 03/09/20                Ngày đăng: 09/09/20

Các tác giả

1. Phạm Thị Anh Đào Email to author, Trường Đại học Sài Gòn
2. Nguyễn Trịnh Tố Anh, Trường Đại học Sài Gòn
3. Phạm Văn Chiến, Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt


Qua hai tháng học trực tuyến, sinh viên trường Đại học Sài Gòn (SGU) đã có thể hiểu được những thuận lợi và khó khăn giữa hai hình thức học trực tuyến (online learning) và hình thức học trực tiếp tại lớp (face-to-face learning). Qua việc khảo sát hơn 180 sinh viên từ 6 lớp tiếng Anh không chuyên và tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính, các tác giả bài báo này thấy rằng số lượng sinh viên tham gia khảo sát thích hình thức trực tuyến và số lượng thích hình thức trực tiếp tại lớp là bằng nhau. Qua đó bài báo cũng phân tích các lý giải của những người tham gia khảo sát. Các sinh viên chọn hình thức học trực tiếp là vì nó có nhiều tương tác thực tế, đa dạng các hoạt động học tập, ít gặp phải các yếu tố gây mất tập trung và môi trường thực hành các kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Ngược lại, các sinh viên khác cho rằng việc học trực tuyến mang lại nhiều ưu điểm như sự linh động về địa điểm và thời gian học tập, việc tiếp cận dễ dàng với các tài liệu học tập trong quá trình học tập. Trong khi đó, có một số ít sinh viên lại bối rối và không quyết định được hình thức học nào phù hợp hơn với mình bởi vì cả hai hình thức này đều có những ưu điểm nổi bật riêng.


Từ khóa


Học trực tiếp tại lớp; học trực tuyến; ưu điểm; khuyết điểm; trường Đại học Sài Gòn.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. U. C. Office, "Face-to-Face Instruction," Purdue University, January 01, 2003. [Online]. Available: https://www.lib.purdue.edu/. [Accessed March 01, 2020].

[2]. P. Joshua Stern, "Online learning - Online and hybrid courses," West LA College, December 02, 2018. [Online]. Available: http://www.wlac.edu/online/documents/otl.pdf. [Accessed 1 March 2020].

[3]. N. N. Vu, "An investigation of Vietnamese students' learning styles in online language learning," Journal of Science, Ho Chi Minh University of Education, vol. 1, no. 79, p. 25, 2016.

[4]. E. Solak, and R. Cakir, "Face to Face or E-Learning in Turkish EFL Context," Turkish Online Journal of Distance Education, vol. 15, no. 3, pp. 37-49, July 2014.

[5]. N. Kemp, and R. Grieve, "Face-to-face or face-to-screen? Undergraduates' opinions and test performance in classroom vs. online learning," Frontiers in Psychology, vol. 5, p. 1278, November 02, 2014.

[6]. S. Kuama, and U. Intharaksa, "Is Online Learning Suitable for All English?" PASAA, vol. 52, pp. 54-81, July 01, 2016.

[7]. M. L. Montiel-Chamorro, Comparing Online English Language Learning and Face-to-Face. VCU Scholar Compass, 2018.

[8]. T. Giang, "Evaluation of Vietnamese international students on online learning," Vnexpress, April 12, 2020. [Online]. Available: https://vnexpress.net/danh-gia-cua-du-hoc-sinh-viet-ve-hoc-online-4083198.html. [Accessed April 14, 2020].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved