ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG PHÙ ĐỔNG, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ | Quý | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG PHÙ ĐỔNG, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Vũ Thị Quý Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Kim Hảo, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Phùng Xuân Nhân, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt


Thành phố Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ. Trong những năm gần đây thành phố đã được Trung ương và tỉnh Phú Thọ quan tâm đầu tư phát triển. Do vậy, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất được thành phố Việt Trì xác định là điểm xuất phát, là khâu then chốt và là bước đột phá để thực hiện thành công các dự án nhằm phát triển thành phố. Xuất phát từ lý do đó, nhóm tác giả thực hiện bài nghiên cứu này. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đường Phù Đổng, bài nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


Từ khóa


Bồi thường, giải phóng mặt bằng, đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved