THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG PHIM CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC TIẾNG ANH | Hà | TNU Journal of Science and Technology

THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG PHIM CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/07/20                Ngày hoàn thiện: 11/08/20                Ngày đăng: 12/08/20

Các tác giả

1. Nguyễn Đình Như Hà, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH)
2. Trần Quốc Thao Email to author, Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH)

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với việc sử dụng phim có phụ đề tiếng Anh trong lớp học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Có 150 sinh viên năm nhất thuộc các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Cơ khí, Kế toán, Điện tử và Quản trị kinh doanh tham gia nghiên cứu bằng việc trả lời bảng hỏi và 25 sinh viên tham gia phỏng vấn. Dữ liệu thu thập được từ bảng hỏi và phỏng vấn được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS và phân tích nội dung khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các sinh viên có thái độ tích cực đối với việc sử dụng phim có phụ đề tiếng Anh và mặt cảm xúc của họ cao hơn so với mặt hành vi và nhận thức về việc sử dụng phim có phụ đề tiếng Anh. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng dù các sinh viên có chuyên ngành học khác nhau nhưng thái độ đối với việc sử dụng phim có phụ đề tiếng Anh trong lớp học là như nhau.


Từ khóa


thái độ; phim có phụ đề tiếng Anh; kỹ năng nghe; sinh viên không chuyên; lớp học tiếng Anh

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. T. Q. Tran and T. M. Duong, “Insights into Listening Comprehension Problems: A Case Study in Vietnam,” PASAA, vol. 59, pp. 77-100, 2020.

[2]. H. L. Nguyen and T. M. N. Le, “Facilitating Listening and Speaking skills for English majors at tertiary education through the use of Moodle,” Journal of Science, vol. 1, pp. 3-17, 2020.

[3]. J. M. Morley, Listening Comprehension in Second/ Foreign Language Instruction, New York: Newbury House, 1991.

[4]. L. Vandergrift, “Facilitating second language listening comprehension: acquiring successful strategies,” ELT Journal, vol. 53, no. 3, pp. 168‐276, 1999.

[5]. N. Walker, “Listening: The most difficult skill to teach,” Encuentro, vol. 23, pp. 167-175, 2014.

[6]. I. Baltova, “Multisensory language teaching in a multidimensional curriculum: The use of authentic bimodal video in core French,” The Canadian Modern Language Review, vol. 56, no. 1, pp. 32-48, 1999.

[7]. T. N. P. Tran and T. Q. Tran, “Attitudes towards the Learning of Culture in English Language Learning Among Vietnamese High School Students,” Proceedings of the Third International TESOL Conference Promoting ELT: Diverse Perspectives and New Horizons at Ho Chi Minh City University of Education, pp. 233-246, 2017.

[8]. T. Q. Tran and T. M. Duong, “The Attitudes towards English Language Learning and Use of Self-Regulated Learning Strategies among College Non-English Majors,” International Journal of Scientific and Research Publications, vol. 3, no. 7, pp. 1-8, 2013.

[9]. T. Q. Tran, T. M. Duong and N. T. T. Huynh, “Attitudes toward the Use of TELL Tools in English Language Learning among Vietnamese Tertiary English Majors,” VNU Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 5, no. 5, pp. 581-594, 2019.

[10]. T. Q. Tran and S. Seepho, “EFL Learners’ Attitudes toward Intercultural Communicative Language Teaching and their Intercultural Communicative Competence Development,” Journal of English Studies, vol. 11, pp. 1-40, 2016.

[11]. M. Hewstone and W. Stroebe, Introduction to social psychology: A European perspective. MA: Blackwell Publishing, 2004.

[12]. M. Conner and C. Armitage, “Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research,” Journal of applied social psychology, vol. 28, no. 15, pp. 1429–1464, 1998.

[13]. M. Rost, “L2 listening”, in Handbook of research on second language learning and teaching, E. Hinkel ed. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2005, pp. 503-527.

[14]. P. Markham et al., “The effects of native language vs. target language captions on foreign language students’ DVD video comprehension,” Foreign Language Annals, vol. 35, no. 5, pp. 439–445, 2001.

[15]. S. A. Bird and J. N. Williams, “The effect of bimodal input on implicit and explicit memory: An investigation into the benefits of within-language subtitling,” Applied Psycholinguistics, vol. 23, no. 4, pp. 509-533, 2002.

[16]. J. T. Pujola, “CALLing for help: Researching language learning strategies using help facilities in a web-based multimedia program,” ReCALL, vol. 14, no. 2, pp. 235–262, 2002.

[17]. J. Froehlich, “German videos with German subtitles: A new approach to listening comprehension development,” Die Unterrichtspraxis/ Teaching German, vol. 21, no. 2, pp. 199-203, 1998.

[18]. K. Wang and H. Liu, “Language acquisition with the help of captions,” Studies in Literature and Language, vol. 3, no. 3, pp. 41-45, 2011.

[19]. M. Mansory, “Subtitle’s effect on the listening comprehension of the viewer & viewers’ attitude,” Master’s thesis, Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University, 2015.

[20]. T. Pimsamarn, “A survey of students' opinions on watching English soundtrack movie to enrich listening skill development,” Master’s thesis, Thailand: Language Institute, Thammasat University Bangkok, 2011.

[21]. T. Garza, “Evaluating the use of captioned video materials in advanced foreign language learning,” Foreign Language Annals, vol. 24, no. 3, pp. 239–258, 1991.

[22]. Z. Nafissi, “The effects of using English captions on Iranian EFL students’ listening comprehension,” Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 64, pp. 105-112, 2012.

[23]. T. H. Nguyen, “Using movies to increase motivation and listening comprehension of third-year EFL students at Academy of Finance,” Master’s thesis, University of Languages and International Studies, Hanoi, 2014.

[24]. T. T. Nguyen, “A minor study on main difficulties in learning listening skills perceived by first-year students of faculty of English teacher education, ULIS, VNU,” Master’s thesis, University of Languages and International Studies, Hanoi, 2013.

[25]. S. C. Chaiken, Attitude structure and function. New York: McGraw-Hill, 1998.

[26]. J. Safranj, “Advancing listening comprehension through movies,” ProcediaSocial and Behavioral Sciences, vol. 191, pp. 169-173, 2005.

[27]. R. Vanderplank, “The value of teletext subtitles in language learning,” ELT Journal, vol. 42, no. 4, pp. 272-281, 1988.

[28]. N. T. T. Hoang, “What do learners of technology say about self-directed English learning with technology,” VNU Journal of Foreign Studies, vol. 1, pp. 118-132, 2017.

[29]. M. L. Defleur and F. R. Westie, “Attitude as a scientific concept,” Social Forces, vol. 42, no. 1, pp. 17–31, 1963.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3404

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved