KHAI THÁC GIÁ TRỊ CỦA THỰC HÀNH THEN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỪ KINH NGHIỆM MỘT SỐ LOẠI HÌNH DIỄN XƯỚNG DÂN GIAN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

KHAI THÁC GIÁ TRỊ CỦA THỰC HÀNH THEN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỪ KINH NGHIỆM MỘT SỐ LOẠI HÌNH DIỄN XƯỚNG DÂN GIAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/07/20                Ngày hoàn thiện: 04/09/20                Ngày đăng: 09/09/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Suối Linh Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Anh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Ngọc Lan, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Không chỉ là một nghi lễ tâm linh, từ góc nhìn nghệ thuật, thực hành Then của các dân tộc thiểu số Thái, Tày, Nùng còn là một loại hình văn nghệ dân gian độc đáo. Bằng phương pháp phân tích tư liệu, so sánh đối chiếu, phỏng vấn sâu, bài viết đã chỉ ra thế mạnh và hạn chế của diễn xướng dân gian Việt Nam với tư cách một nguồn tài nguyên du lịch. Từ kinh nghiệm phát triển du lịch dựa vào nghệ thuật cổ truyền (qua trường hợp Xẩm, Chầu văn, Ca Huế…), nhóm tác giả đề xuất ý tưởng tạo ra một số sản phẩm du lịch độc đáo gắn với diễn xướng Then. Kết quả của nghiên cứu có tính ứng dụng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch khu vực miền núi phía Bắc.


Từ khóa


Thực hành Then; tín ngưỡng; dân ca; tài nguyên du lịch; sản phẩm đặc trưng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. P. M. Pham, Vienamese Folk song. Music Publishing House, 1994.

[2]. T. Y. Nguyen, Then of Tay people. Social Science Publishing House, 2006.

[3]. T. K. L. Nguyen, “Exploiting cultural values in tourism development,” Journal of Vietnamese Cultural Studies, vol. 396, no. 6, pp. 52-57, 2017.

[4]. V. K. Tran, Culture with folk music. Youth Publishing House, 2000.

[5]. H. The, and D. Nguyen, “Real-life performance – the expensive and adventure playground,” Baogiaothong.vn, 06/09/2018. [Online]. Available: https://www.baogiaothong.vn /nghe-thuat-thuc-canh-san-choi-ton-kem-mao-hiem-d270814.html. [Accessed May 21, 2020].[6]. V. S. Vo, T. L. Ngo, and T. T. V. Tran, “Orienting the explotation of specific products for rural tourism development in An Giang province,” Science and Technology development, vol. 20, no. X3, pp. 34-41, 2017


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved